Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2001

Om konsten att förstå och bli förstådd utan ord

Fredagen den 2 februari 2001 försvarar Karin Sundin, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, en doktorsavhandling om ordlös kommunikation i vården. Hur uppnår man en känsla av “förståelse och att vara förstådd” när ord inte kan användas?

Resultaten i denna avhandling visar det i sådana lägen behövs en relation i omvårdnaden som innehåller mellanmänsklig absolut närvaro och djup omvårdnadsgemenskap. Denna omvårdnadsrelation karaktäriseras av ett tillitsfullt, nära och öppet möte mellan vårdare och patient. För att ett sådant möte ska komma till stånd krävs att vårdaren är engagerad och tillgänglig.

När vårdaren uppträder ödmjukt och betraktar patienten broderligt som en jämbördig person befrämjas tillit, trygghet och mod hos patienten, vilket underlättar dennes försök att kommunicera. När atmosfären i mötet vidare är avspänd och stödjande, och vårdaren förmedlar lugn och ro och en känsla av tillhörighet och acceptans till patienten, möjliggörs avslappning. En sådan avspänning utgör en viktig förutsättning för möjligheten att uppnå “förståelse och att vara förstådd”.

Målet “förståelse och att vara förstådd” kan nås genom att dela inre känslomässiga tillstånd med varandra i den mellanmänskliga absoluta närvaron. Den viktigaste förutsättningen för detta utgörs av öppenhet och mottaglighet för känslor genom förnimmelse. Detta sker i det nära mötet mellan patient och vårdare. Mellanmänsklig absolut närvaro i vården innebär att möta den andre personen i ett aktivt deltagande, i en djup omvårdnadsgemenskap, och inte endast genom att vara närvarande.

Att uppnå djup omvårdnadsgemenskap är en konst och förutsätter ett kreativt förhållningssätt hos vårdaren. I denna djupa omvårdnadsgemenskap finns en förståelse av patientens begär, samt behov av omvårdnad.

Karin Sundin bor och arbetar i Örnsköldsvik. Tel: 0660-372918 (bost), 0660/57879 (arb). E-post: Karin.Sundin@vav.mh.se

Avhandlingen heter “Sense of ‘understanding and being understood’ in the care of patients with communication difficulties”. Svensk titel: “Känsla av ‘förståelse och att vara förstådd’ i vården av patienter med kommunikationssvårigheter”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor Katie Eriksson, Institutionen för vårdvetenskap, Åbo akademi, Vasa.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera