Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2001

Var går gränsen för det våld som en polisman får använda?

Polisen har av staten fått rätt att bruka våld i tjänsten när det behövs för att kunna genomföra en tjänsteåtgärd. I Sverige grundar sig denna rätt att använda våld på det som kallas laga befogenhet. För den våldsutövande polismannen innebär detta att han inte är straffrättsligt ansvarig. Men polisens laga befogenhet måste vara starkt begränsad och våldet måste hålla sig inom gränsen för det tillåtna. Det är å andra sidan ofrånkomligt att nästan all våldsanvändning uppfattas som en integritetskränkning av den som utsätts för våldet. Om den enskilde polismannen använder övervåld riskerar han straff och avsked.

Annika Norée har forskat om vilka problem den legala gränsen ger upphov till, vilka intressemotsättningar som ligger bakom problemen och hur skilda lösningar gynnar eller missgynnar de berörda intressena. Hon har ägnat mycket av sin forskning åt tolkningen av den rättspraxis som finns på området. Dessutom har hon gått igenom den rättsliga handläggningen av drygt 14 000 anmälningar mot svenska polismän för brott i tjänsten.

Hon lägger nu fram sin avhandling i straffrätt som är den första juridiska vetenskapliga studien av polisens våldsandvändning. Syftet med forskningen är att undersöka och förklara den svenska polisens rätt att använda våld mot person. Det gäller såväl ur ett straffrättsligt perspektiv som ur ett vidare juridiskt perspektiv.

Avhandlingens titel: Laga befogenhet – Polisens rätt att använda våld.
Disputationen äger rum fredag 19 januari, kl. 10.00, hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är universitetslektor Petter Asp, Uppsala universitet.

Annika Norée nås på tfn 08- 16 28 71, e-post: Annika.Noree@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera