Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2000

Bättre anslutning av vindkraftverk till elnätet

Åke Larsson vid Institutionen för Elteknik på Chalmers har i sitt doktorsarbete studerat hur vindkraftverken påverkar elkvaliteten. Arbetet har resulterat i nya rekommendationer för nätanslutning av vindkraftverk.

Antalet vindkraftverk ökar och kommer sannolikt att fortsätta öka i framtiden. Den svenska regeringen har uttryckt ett önskemål om 8 TWh vindkraft inom en tioårsperiod. I Danmark producerar vindkraften idag 13 procent av det totala elbehovet och detta skall inom 30 år öka till 50 procent. Med så stort antal vindkraftverk anslutna till elnätet uppstår frågan hur kvaliteten på elen kommer att påverkas och hur vindkraftverken skall anslutas för att en god elkvalitet skall bibehållas.

Åke Larsson har arbetat med att kartlägga elkvaliteten från vindkraftverk. Han har utfört mätningar och analyser på olika typer av vindkraftverk i olika typer av nät. Elkvaliteten från ett vindkraftverk beror på samverkan mellan vindkraftverket och nätet, det vill säga på vindkraftverkets respektive nätets elektriska egenskaper. Vindkraftverken har högst varierande elektriska egenskaper beroende på vilken typ av elsystem och vilken aerodynamisk princip för reglering som används. Även det nät till vilket vindkraftverket skall anslutas har varierande egenskaper med avseende på kortslutnings-effekt och impedansförhållande.

Arbetet har utförts inom ramen för två olika projekt. Det ena har finansierats av EU med deltagare från sex europeiska länder och det andra finansieras av Elforsk, som är de svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag. Arbetet har bland annat resulterat i nya svenska rekommendationer för nätanslutning av vindkraft.


Avhandlingen “The Power of Wind Turbines” försvaras vid en offentlig disputation fredagen den 15 december, kl 10.15 i sal HC3, Hörsalsvägen 16, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Ytterligare information:
Åke Larsson, Elteknik, Chalmers tekniska högskola, tel 031-772 1642.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera