Tema
Natur & teknik

Natur & teknik

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Natur & teknik” i kronologisk ordning.

Mängden virkesskog blir allt större

Virkesförrådet i Sverige fortsätter att växa. Volymen skog ökar stadigt, eftersom tillväxten är högre än avverkningen. Men tillväxten beror på tätare skog, snarare än större yta. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Natur & teknik
Läs mer

Så brinner en pellet

Askbildning från biobränslen kan ställa till problem i förbränningsanläggningar, askföreningarna påverkar också hur bränslepartikeln brinner. Hastigheten för bränsleomvandlingen påverkas både av partikelstorlek och av askans sammansättning, visar forskning från Umeå universitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Jobbet att mata ungarna avgör kullens storlek

Forskare har länge ansett att tillgången på föda avgör storleken på fåglarnas kullar. Nu ger Lundabiologer en helt ny förklaring: Småfåglars kroppstemperatur kan nämligen öka till mer än 45°C när de matar sina ungar. Ännu större kullar skulle kräva mer arbete – med högre kroppstemperatur som följd, något som fåglarna sannolikt inte skulle överleva.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Rapportera till oss så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur. Uppmaningen kommer från forskare vid Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Rätt bakterier ger renare vatten

Att filtrera vatten genom sand och grus är ett beprövat reningssätt. Forskare har upptäckt att äldre sandfilter fungerar bäst, för de innehåller ett utvecklat ekosystem av hungriga bakterier som renar vattnet. Upptäckten banar väg för både effektivare filter och varningssystem.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Kråkans värde ligger i poesin

Vad är viktiga värden när det gäller att värna den biologiska mångfalden? Inte bara om arten är sällsynt eller ekonomiskt viktig, betonar forskare vid SLU och universitetet i Newcastle. De har studerat hur ofta olika fåglar förekommer i poesin och vill lyfta fram det kulturella värdet.

Natur & teknik
Läs mer

Viktigt att bevara lite av storskogen också

Frågan gäller om lågproduktiv skog, så kallade impediment, ska räknas med i den skyddade arealen eller inte. SLU har studerat vilken betydelse skogliga impediment har för skalbaggar i tallved. Studien visar att impedimenten inte är lika artrika som obrukade produktiva skogar och att de helt saknar vissa rödlistade arter. Resultatet pekar på att skydd av impediment inte kan ersätta skydd av produktiv skog.

Natur & teknik
Läs mer

Syrsor en möjlig framtida rätt på menyn

Syrsor skulle förmodligen kunna bidra till människans proteinbehov, visar forskning vid SLU. Nittio gram syrsor, motsvarande en hamburgare, skulle till exempel räcka för ett barns dagliga proteinbehov. Särskilt stor betydelse skulle en kost på syrsor kunna få i länder där järnbrist är vanlig.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet