Tema

Tio gyllene regler för att återställa skövlad regnskog

Storskalig trädplantering för att motverka klimatkrisen är inte problemfri. Restaurera förstörd skog i stället för att skapa nya planteringar. Skydda befintlig skog och lyft lokalbefolkningens roll. Det menar forskare som granskat olika försök att återställa skövlad regnskog.

–  Skogar är avgörande för livet på jorden, 75 procent av planetens växter och djurarter har sitt hem där. Skogarna ger oss ved, vatten, mat, bränslen och mediciner och de är oerhört viktiga för vårt välbefinnande, säger Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef för Kew Gardens i Storbritannien.

Han är en av forskarna bakom  studien Tio gyllene regler för att återställa skog, som forskare vid Royal Botanic Gardens (RBG Kew) och Botanic Gardens Conservation International (BGCI) står bakom.

Lyft lokalbefolkningens roll

Skogsskövlingen fortsätter obevekligt, trots globala ansträngningar att stoppa den.

–  Skogar försvinner i alarmerande takt, vi tappar varje år ett område med tropisk regnskog  lika stort som Lappland, säger Alexandre Antonelli.

Men nya storskaliga trädplanteringar är inte den bästa lösningen, enligt forskarna. Först måste existerande skogar skyddas för att värna skogsområdenas biologiska mångfald och ekologiska funktioner. Och skogarna är viktiga som kolsänkor, eftersom de lagrar stora mängder koldioxid.

Före och efter framgångsrik skogsplantering i Thailand. Bild: S. Elliott,Chiang Mai University.

10 gyllene regler för att återställa skogar

  1. Skydda befintliga skogar först
  2. Sätt lokalbefolkningen i centrum för trädplanteringsprojekt
  3. Maximera återhämtningen av biologisk mångfald för att uppnå flera mål
  4. Välj rätt område för återplantering av skog
  5. Använd naturlig skogsåterväxt där det är möjligt
  6. Välj rätt trädslag som kan maximera biologisk mångfald
  7. Se till att träden kan tåla ett förändrat klimat
  8. Planera framåt
  9. Lär dig genom att göra
  10. Gör det lönsamt

Listan belyser hur skogar kan återställas och samtidigt  maximera koldioxidupptagningen för att mildra den globala uppvärmningen, återställa ekosystem och bidra till människors försörjning. 

När hotade skogar restaureras är det också nödvändigt att involvera lokalbefolkningen redan från planeringsstadiet till skogsbruk och leverans. Tidigare studier visar att brist på samhällsengagemang är en av de vanligaste orsakerna till att skogsprojekt misslyckas.

– Goda erfarenheter finns, som i östra Madagaskar där man arbetar tillsammans för att återställa områden som förstörts av överutnyttjande och eldhärjningar.

Gynna naturliga skogar

Det är bättre att restaurera förstörd skogsmark än att skapa nya planteringar, enligt forskarna. Och när nyplantering är enda vägen framåt, är det viktigt att välja rätt mark.

Att ta naturliga gräsmarker, savanner eller våtmarker i anspråk, vars egna individuella ekosystem redan i hög grad bidrar till att fånga kol, är ingen bra idé.

Naturliga skogar har hög artrikedom och tar hand om fyrtio gånger så mycket kol som  nyplanterade. Men när naturlig skogsrestaurering inte är möjlig och trädplantering  är nödvändig är det viktigt att välja rätt träd enligt författarna.

Forskarna rekommenderar att en blandning av arter planteras. Företrädesvis de som är typiska för det lokala naturliga skogsekosystemet. Men även sällsynta och hotade arter, för att på detta sätt skapa ett rikt ekosystem.

Exotiska arter som kan bli invasiva är viktigt att undvika, framförallt i tropiska områden. De bidrar till att driva på den globala biologiska mångfaldskrisen.

Goda exempel finns

I  Lampangprovinsen i norra Thailand, där skogsmark försämrats genom kalkstenbrytning, har mark återställts. I 60 centimeter matjord planterades 14 olika inhemska trädarter inklusive flera fikonarter. Tredje regnsäsongen började apor besöka området. De åt fikonfrukterna och med apornas avföring landade frön från andra träd i området. Sammantaget blev tillväxten av träd årligen 91 procent.

–  Det är fantastiskt att tusentals människor och företag planterar träd. Vi säger inte att trädplantering är fel, det är en lysande lösning för att ta itu med global uppvärmning och skydda biologisk mångfald, när det görs korrekt och effektivt.

–  Men vi vill utmana hur vi för närvarande planterar träd, så att vi kan maximera de positiva effekterna och inleda en ny era för världens skogar som gynnar alla. Och när det finns ett val betonar vi att stoppa avskogning och skydda kvarvarande skogar. De bästa planeringsbesluten är när vetenskaplig kunskap kombineras med inhemsk kunskap, säger Alexandre Antonelli.

Vetenskaplig artikel:

Ten golden rules for reforestation to optimize carbon sequestration, biodiversity recovery and livelihood benefits. Global Change Biology.

Kontakt:

Alexandre Antonelli, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, alexandre.antonelli@bioenv.gu.se

Tio gyllene regler för att återställa skövlad regnskog

 lästid ~ 3 min