Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nyanställda socionomer, särskilt inom socialtjänsten, byter ofta jobb. Det huvudsakliga skälet är hög arbetsbelastning. Men även upplevelser av dålig ledning och oron vid ständiga omorganisationer spelar roll.

– Den stora majoriteten som byter jobb gör det inte som ett led i något slags karriärstrategi, utan därför att de pressas till det av arbetssituationen säger Anders Bruhn, forskare vid Örebro universitet som lett studien.

En klar majoritet av socionomerna i studien, har haft minst tre arbeten under de fem år som gått sedan examen.

– De vanligaste skälen till att byta jobb är dålig arbetsmiljö, dåliga arbetsvillkor och brist på möjligheter till utveckling, säger Anna Petersén, som tillsammans med Anders Bruhn och Örebrokollegan Rúna Baianstovu gjort studien.

Brist på introduktion

Enkätsvar visar på massiv kritik mot framför allt arbetsbelastningen.

– Bland deltagarna i projektets forskningscirklar blev det tydligt att många av dessa sade sig vara beredda att möta de dåliga arbetsvillkoren så länge de upplevde att de hade chefer som stod upp för dem. Men det hierarkiska ledningssystemet drabbar mellanchefer lika hårt som det drabbar dem själva, säger Rúna Baianstovu.

Brist på introduktion är ett skäl till missnöjet hos cirkeldeltagarna. Introduktionen beror på tillfälligheter och enskildas initiativ visar studien. Mentorskap tillämpas men fungerar inte heller tillfredsställande, då mentorerna sällan ges tillräcklig med tid för uppdraget.

– Ett absolut villkor för ett fungerande introduktionsprogram är att den nyanställde inte har samma arbetskrav som erfarna socialsekreterare, utan också får tid för reflektion. Att ha erfarna kollegor att rådfråga är en av de absolut viktigaste faktorerna för de nya som ska ta mark i professionen, säger Anders Bruhn.

Stark vilja att hjälpa utsatta

Forskarna har även frågat efter motiven bakom yrkesvalet. Svaren visar att de nya socionomerna är präglad av stark vilja till insatser för samhällets svaga och utsatta, och en vilja att bidra till samhällsförbättring. Samtidigt har förutsättningarna för sådant professionellt arbete försämrats. Utrymmet att bedriva motivationsarbete och möta klienter har minskat kraftigt.

– Denna inre konflikt som många upplever, i kombination med en allmänt svår arbetsmiljö kan säkerligen förklara den stora rörligheten inom yrkesfältet, säger Anna Petersén.

Många av de intervjuade som haft erfarenhet av dåliga arbetsvillkor har sökt nya jobb och då kommit till arbetsplatser där de upplevt arbetsmiljön som tillfredsställande.

Ökat tryck på socialtjänsten

– Även om den generella bilden visar på stora problem med arbetsmiljön, så finns det alltså också många arbetsplatser där villkoren upplevs som bra, säger Anders Bruhn.

Utvecklingen i samhället pekar på att ökat tryck på socialtjänsten.

– Kommunerna får allt svårare att upprätthålla en socialtjänst värd namnet när antalet arbetsuppgifter, statliga direktiv och målsättningar som åläggs dem ökar samtidigt som intäkterna halkar efter, konstaterar Anders Bruhn.

Trogna sitt yrkesval

Det finns också en mindre grupp av socionomer som bytt arbete i strävan efter ett visst yrke, exempelvis som kurator. Bytena blir då delar i ett led att komma närmare den önskvärda positionen.

Till bilden hör också att deltagarna i studien bedömer sig ha rätt kvalifikationer för sitt arbete. De allra flesta ångrar inte sitt yrkesval, utan den stora majoriteten är trogna sitt yrke. De är nöjda med den utbildning de fått och de har kvar sina motiv om att hjälpa och att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Studien:

Att ta mark i professionen. En studie av socialsekreterare i etableringsfasen mellan utbildning och yrkesliv bekräftar rapporterna om svåra arbetsvillkor inom socialtjänsten som togs upp i media under åren 2016-2017.

I forskningsprojektet ingår socionomer som examinerades 2012, och innefattar en landsomfattande enkät och intervjuer med ett urval deltagare. Dessutom genomfördes två så kallade forskningscirklar med nyanställda socionomer vid försörjningsstöd och barn och ungdom i en medelstor kommun.

Kontakt:

Anders Bruhn, professor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, anders.bruhn@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera