Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan på klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.
– Unga kan spela en nyckelroll i omställningen mot framtidens transportsystem, säger Anna Wallsten, postdoktor vid VTI.

I studien har forskare analyserat ungas mobilitet och nyttjande av kollektivtrafik i de nordiska länderna. Unga tillskrivs ofta en nyckelroll för att driva samhällsutvecklingen framåt. De förväntas många gånger stå för nya perspektiv, modernare ideal och agera på sätt som skiljer sig från tidigare generationer. Trots detta är de sällan tillfrågade när framtidens transportsystem planeras och implementeras.

– Många unga har inte körkort och bil och är hänvisade till kollektivtrafiken för att ta sig till skola och fritidsintressen. Samtidigt är ungdomsåren en period i livet då många framtida resmönster inte har stabiliserats. De unga kan därför spela en nyckelroll i omställningen mot framtidens transportsystem, säger Anna Wallsten, postdoktor vid VTI.

Unga tycker bilen är bättre

Men trots detta råder det alltså brist på tidigare forskning som har studerat resmönster, behov och önskemål hos unga i Norden. Forskarna konstaterar att framtidens vuxna redan idag upplever att kollektivtrafiken inte kan mäta sig med att transportera sig med bil sett till flexibilitet, oberoende och bekvämlighet.

– Det är oroande för möjligheterna till ett mer hållbart transportsystem, där kollektivtrafiken spelar en viktig roll vad gäller miljömässig- och social hållbarhet. Om alternativen till bil inte blir tillräckligt attraktiva går det inte förvänta sig att omställningen ska komma av sig själv, säger Anna Wallsten.

– Det behövs en kollektivtrafik som tar hänsyn till att unga är en grupp individer med olika möjligheter och behov. De befinner sig i olika socioekonomiska situationer och geografiska kontexter. Därför behöver kollektivtrafiken baseras på de villkor och förutsättningar som råder i vår samtid samt beakta hur, var och när unga faktiskt vill röra sig.

Studien tar fasta på ungas egna perspektiv

Studien består av två delstudier där VTI och Policy in Practice undersökt ungas mobilitet i Norden. VTI har genom en litteraturstudie kartlagt tidigare forskning om ungas mobilitet i Norden, med fokus på studier som tar fasta på ungas egna perspektiv och upplevelser av transportsystemet. Utifrån tidigare genomförda fokusgruppintervjuer har Policy in Practice analyserat ungas syn på sin egen och andras mobilitet och nyttjande av kollektivtrafik. Policy in Practice har också intervjuat kollektivtrafikutvecklare i Norden om hur de resonerar om möjligheter och hinder för att tillfredsställa ungas behov och intressen.

Studien har gjorts i samarbete med projektet Nabo som syftar till att lyfta ungas egna röster om möjligheter och hinder för social inkludering i Norden. Trafikverket är uppdragsgivare och står för finansieringen. Den har genomförts inom ramen för regeringsuppdraget Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet där flera myndigheter har deluppdrag.

Studien:

“Jag vill inte ha reseersättning, jag vill komma fram i tid”. Ungas upplevelser och behov av mobilitet i Norden

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera