Foto: VTI
Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnadseffektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.

Forskare vid VTI har i en ny rapport sammanställt kunskapen som finns om godscykeln och dess användningsområde. Forskning visar att användandet av godscyklar har god potential att vara en framgångsrik lösning för citylogistik.

– Andelen lätta lastbilar har under senare år ökat stort på grund av e-handeln. Fler lastbilar innebär att även utsläppen ökar och en ökad trängsel. Därför är det viktig att hitta alternativa lösningar, säger Niklas Arvidsson, senior forskare vid VTI.

– Fördelarna med godscyklar är att de är snabba, enkla att parkera, behöver inte cirkulera för att hitta parkering, kommer närmare dörren, har låga eller inga utsläpp och tar upp litet utrymme. Samtidigt kan de användas i en större del av stadsutrymmet, både på cykelbanor och vägar.

Kan ersätta skåpbilar

Skåpbilar för paketleveranser kör sällan fullastade. Skulle dessa transporter ersättas med mindre fordon kan man frigöra utrymme i staden. Tidigare forskning visar att en godscykel kan ersätta en skåpbil 1:1 i vissa fall. Men alla transporter lämpar sig inte för den här typen av mindre fordon.

– Forskningen visar på en potential på mellan 10–50 procent av leveranser i städer för dessa mindre fordon. Det kommer även i fortsättning vara bäst att köra ut lastbilar fullastade med mjölk till affärer exempelvis.

Mycket kan göras för att förbättra förutsättningarna för cykel. Förutom att ändra i lagar och regler för att gynna godscyklar behövs också anpassningar av infrastrukturen. Höga kantstenar, tvära kurvor och trånga passager är faktorer som har en negativ inverkan på cyklisters framkomlighet och komfort generellt, men är extra problematiska för godscyklar.

Nödvändigt sänka farten

En annan viktig aspekt ur ett hälso- och miljöperspektiv är att sänka farten generellt för alla fordon i staden.

– Det gynnar även utvecklingen av andra typer av leveransfordon. Snitthastigheten för godscyklar är samma som för skåpbilar, men toppfarten är naturligtvis lägre. Lägre hastigheter för alla skulle även leda till färre och mindre svåra olyckor.

Godscykeln och hållbara städer

Rapporten är resultatet av ett strategiskt projekt genomfört inom Cykelcentrum. Cykelcentrum är ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling, initierat av regeringen 2018 och drivs i VTI:s regi. En central uppgift för centret är att verka för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att knyta forskningen närmare problemägarna i syfte att uppnå en långsiktig kunskapsuppbyggnad kring cykling. I det ingår också att identifiera vissa strategiskt viktiga frågeställningar som kan vara av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen inom området. Cykellogistik/godstransporter med cykel har ansetts vara en sådan strategiskt viktig fråga. Bland annat kan det ha stor betydelse i målsättningen att uppnå mer hållbara städer om lokala godstransporter flyttades över till cykel.

Rapport:

En förstudie av godscykeln och dess användningsområde: en historisk hybrid och framtida möjlighet för ett hållbart distributionssystem i våra städer 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera