Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur lärare planerar lektioner kan ha stor betydelse för hur eleverna lär sig. I en ny avhandling har olika sätt att planera lektioner för att lära ut det matematiska begreppet derivata testats.

– Lärares olika sätt att behandla innehållet leder till olika sorts lärande hos eleverna. Det kan låta självklart. Men oftast har läraren ingen exakt koll på vad eleverna lär sig under en lektion. Det är först när man analyserar det i detalj som det går att se, säger Ulf Ryberg.

De senaste åren har han kombinerat forskning med arbetet som gymnasielärare i matematik. Hans avhandling från Göteborgs universitet bygger på en så kallad learning study han gjorde tillsammans med sina lärarkollegor. Målet var att eleverna skulle lära sig det matematiska begreppet derivata i den grafiska representationen.

Gymnasieelever undervisades på olika sätt

I en learning study läser ett arbetslag på en skola tillsammans aktuell forskning, testar och utvärderar olika lektionsupplägg. I fokus för diskussionerna står lektionens innehåll, det vill säga vad som lärs ut – inte vilka metoder (till exempel eget arbete eller grupparbete) som läraren använder.

De lektionsupplägg som arbetslaget på Ulf Rydbergs skola utvecklade testades sedan i en experimentell studie där elever från fyra gymnasieklasser slumpmässigt delades in i två grupper och undervisades av en annan lärare än sin ordinarie. I den första gruppen varierade representationen av begreppet derivata genom att grafer jämfördes med formler och exempel från vardagen. I det andra förekom inga formler och inga exempel från vardagen. Istället innehöll undervisningen en större variation av grafer.

Planeringen ska utgå från vad eleverna ska lära sig

Resultaten från de två studierna var samstämmiga. Tvärtemot gängse uppfattning visade det sig att det inte alltid är bra att använda flera representationer parallellt i undervisningen. För just detta innehåll var det istället bättre med en större variation av grafer.

– För att utveckla elevers förståelse för ett begrepp måste läraren inte nödvändigtvis göra jämförelser mellan olika representationer. Ibland kan det istället vara fördelaktigt att skapa variation inom en och samma representation, säger Ulf Ryberg.

Han menar att undersökningen visar på vikten av planering och utvärdering.

– Studiernas resultat visar på behovet av att lärare i sin planering utgår från det specifika lektionsinnehållet och vad man vill att eleverna ska lära sig. Detta i kombination med de aktuella elevernas förkunskaper är styrande för vilken typ av innehållslig variation som är mest gynnsam för elevernas lärande.

Avhandling:

Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen

Kontakt:

Ulf Ryberg, ulf.ryberg@gu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera