Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De företag som utvecklar och tillverkar sina varor först när kunden beställt, behöver flexibla processer. En ny plattformsmodell stödjer utvecklingen av höganpassade produkter inom industrin där skalbara komponenter inte räcker till.

Företag som tillverkar produkter får ständigt krav på kortare ledtider, lägre priser och bättre funktionalitet och teknik. Detta gäller särskilt för företag som bygger på så kallade engineer-to-order (ETO), som utvecklar och tillverkar högt kundanpassade produkter där varan börjar utvecklas först när kundordern är lagd.

I den traditionella synen på produktlivscykeln kommer kunden in i bilden först i försäljnings- och distributionsfasen. ETO-branschen skiljer sig i att kunden redan är involverad i offertstadiet och att en betydande mängd ingenjörsarbete behöver utföras för varje kundorder. Det är inte ovanligt att produkter utvecklas i gemensamma projekt med kunden och att projekt drivs under flera år under vilka krav tenderar att ändras.

ETO-företag utvecklar varan först när ordern är lagd

Konstruera-mot-order (Engineer-to-order) är en tillverkningstyp som betyder att produkterna i ett företag till stor del konstrueras och tillverkas mot kundorderspecifikationer. Oftast är också en stor del av komponent- och råmaterialanskaffningen kundorderinitierad.

– Företag med kundorderstyrd produktion måste möta sina kunders krav mer eller mindre fullständigt för att få sälja några produkter alls. ETO-företag har inte lyxen att inte ge kunden exakt vad den vill ha, jämfört med många andra sektorer. Istället tvingas de att utveckla specialanpassade produkter för sina kunder varje gång, vilket borde kunna effektiviseras, säger Samuel André.

Behöver flexibla processer

Han tar som exempel en affär där en biltillverkare köper en förarstol av det andra företaget. Då måste det företag som utvecklar och tillverkar förarstolen anpassa sig till biltillverkarens krav. Annars får kanske en annan stoltillverkare uppdraget.

Samuel André har just skrivit en avhandling vid Tekniska Högskolan i Jönköping om hur underleverantörer beskriver resultatet av sin teknikutveckling och hur de teknikerna ska kunna användas för att stödja kundanpassning och bygga upp en produktplattform.

– ETO-företag måste ha processer som gör dem flexibla eftersom det är svårt att standardisera produktutbudet för att effektivisera verksamheten.

Ny plattformsmodell

Så kallade plattformsstrategier har accepterats inom industrin för att effektivt kunna hantera ett brett produktsortiment samtidigt som företagets effektivitet upprätthålls. Men plattformsmetoder tenderar att kräva en fokuserad utveckling av plattformen, vilket i sin tur kräver viss kunskap om vilka framtida varianter som ska skapas från plattformen.

Plattformsstrategi producerar utifrån en och samma källa

Kärnan i så kallad plattformsstrategi är att fokusera på kundens behov genom förmågan att tillfredsställa dem från en och samma källa. Moduler anses ofta vara basen i produktplattformar och möjliggör nya produktvarianter där egenskaper och funktionalitet kan varieras genom att byta en modul till en annan. Modularisering och plattformsstrategier har blivit allt viktigare för industrin, eftersom dessa metoder utnyttjar resurserna effektivt genom skalfördelar.

Samuel André har undersökt teori och praktik vad gäller utmaningar, behov och användning av plattformar inom industrin.

För att svara på de behov han identifierat, föreslår han en plattformsmodell och metod, DP-modellen (Design Platform), som breddar den traditionella produktplattformen och stödjer utvecklingen av höganpassade produkter när fysiska moduler eller skalbara komponenter inte räcker till.

Tillvägagångssättet bygger på att identifiera och modellera den generiska produkten och processen som är produktens generiska byggstenar, till exempel struktur och material.

– Min forskning kan leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och bättre lönsamhet för företag med kundorderstyrd produktion och design/konstruktion, säger Samuel André.

Avhandling:

The Design Platform Approach – Enabling Platform-Based Development in the Engineer-to-Order Industry.

Kontakt:

Samuel André, Jönköping university, samuel.andre@husqvarnagroup.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera