Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Livslångt lärande är starkt sammankopplat med kravet på formell utbildning. Det visas i en färsk studie, vid Malmö universitet, som granskat policydokument från EU, OECD och UNESCO och jämfört med hur dessa sjösatts i de nordiska länderna.

– Jag har undersökt hur policydokument kring livslångt lärande och vägledning från överstatliga organ hanteras och omsätts i Danmark, Sverige och Norge, säger Simon Schulin.

Simon Schulin, som vanligtvis arbetar på University College Syd i Kolding, har gått grundligt tillväga. Han har granskat närmare 20 000 dokument för att kunna göra jämförelser mellan de nordiska länderna. Men också för att ta reda på om och hur överstatliga dokument får inflytande på utbildningsväsendet och betydelse för pedagogiska styrdokument i Norden. Resultaten visar bland annat stora skillnader mellan Danmark och Sverige.

Stora skillnader mellan Sverige och Danmark

– Danmark är mycket auktoritetstroget och implementerade alla policydokument fullständigt, säger Simon Schulin. I Danmark har utbildningsministeriet tydliggjort för ungdomsskolan att formell utbildning och examen är en förutsättning för livslångt lärande. Här finns också ett vägledningsinstitut, direkt under utbildningsministeriet.
Sverige däremot är mycket mer decentraliserat, enligt Schulin. I Sverige ger exempelvis Skolverket bara rekommendationer.

– I Sverige är livslångt lärande också viktigt. Men här finns inga praktiska anvisningar om hur många som ska ha en formell utbildning/examen för att kunna tillgodogöra sig livslångt lärande.

Bildning är helt frånvarande

Schulin för också i sin studie djupa resonemang kring hur livslångt lärande och kompetens är starkt förknippat med marknadsorientering, nytta och anställningsbarhet.

– Bildning är helt frånvarande när det talas om livslångt lärande i olika styrdokument, säger Simon Schulin. Ändå jobbar alla människor på sin bildning hela livet oberoende av vad de har för formell utbildning. Tala i stället om en människas kompetenser och vad han/hon vill med livet för att bli livsdugliga.

– Risken är att formell utbildning har fått för stor betydelse, säger Simon Schulin. De som saknar formell utbildning och examen exkluderas och på det sättet reproduceras utanförskap.

Kontakt:

Simon Schulin, ssch@ucsyd.dk

Avhandlingen:

Livslang læring och livslang vejledning – en kompetencediskurs Dannelse och competence som sprog och policy i Norge, Sverige och Danmark

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera