Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nästan alla patienter erbjuds en så kallad Hjärtskola efter en första hjärtinfarkt. De som väljer att delta lever längre än de som tackar nej, visar en studie från Uppsala universitet.

Patientutbildning utgör en viktig aspekt av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. Individuell rådgivning och gruppsessioner fokuserade på livsstilsrelaterade påverkbara risker, som vikten av att bibehålla en hälsosam diet, fysisk aktivitet, och rökstopp är kärnkomponenter i vad som kallas “Hjärtskola” i Sverige.

Nästan alla patienter med en förstagångsinfarkt erbjuds deltagande i Hjärtskolan. Deltagandet är dock är frivilligt och färre än hälften av patienterna väljer att vara med. Denna studie utgör den första vetenskapliga utvärderingen av Hjärtskolan i relation till dödlighet efter hjärtinfarkt.

Tio års data från hjärtregistret

För att undersöka sambandet mellan deltagande i Hjärtskola och hur länge patienter överlever efter en första hjärtinfarkt användes tio års data från hjärtregistret SWEDHEART och Dödsorsaksregistret. Socioekonomiska variabler hämtades från SCB. 47,907 patienter som hade en första hjärtinfarkt under 2006-2015 ingick i forskarnas material.

Forskarna undersökte hur många som hade dött totalt (av alla orsaker) och hur många som dött av kardiovaskulära orsaker efter två respektive fem år. Data gjorde det möjligt att kontrollera för att en rad andra viktiga omständigheter inte påverkade resultatet, så som demografiska faktorer, socioekonomiska faktorer, och patienters övriga hjärthälsa.

Efter justering för störningsvariabler fann forskarna att deltagandet i Hjärtskolan var förknippat med en kraftigt minskad risk (tid till utfall) för dels total dödlighet men även kardiovaskulär dödlighet. Med upp till två års uppföljning hade Hjärtskolans deltagare reducerad risk att dö med 47 procent (50 procent riskreduktion gällande död av kardiovaskulära orsaker). Med upp till fem års uppföljning visade resultaten på en reducerad dödsrisk på 38 procent (43 procent riskreduktion för död av kardiovaskulära orsaker).

Närapå halverad dödlighet

– Vi kan konstatera att deltagande i Hjärtskolan var associerat med en närapå halverad total samt hjärtkärlspecifik dödlighet efter en första hjärtinfarkt, säger John Wallert, leg psykolog och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Resultaten var konsistenta över flera känslighetsanalyser, inkluderat alternativa tidpunkter av deltagande i Hjärtskolan, tilläggskontroll för deltagande i andra hjärtrehabiliteringsprogram, bland patienter som också lyckades genomföra en komplett hjärtrehabilitering, efter köns- och åldersstratifiering med mera.

– Vi blev lite förvånade över hur pass robusta resultaten var. I denna studie har vi genom Sveriges exceptionella registerdata möjlighet att inte bara kontrollera för kliniska och demografiska faktorer, utan även självselektionsrelaterade, socioekonomiska faktorer såsom utbildningsgrad och inkomst. Nu vill vi fastställa om sambandet mellan Hjärtskola är ett genuint orsak-verkan samband eller inte. Idealt tar vi reda på detta i en tillräckligt stor randomiserad klinisk prövning, förslagsvis en registerbaserad sådan, säger John Wallert.

Vetenskaplig artikel:

Attending Heart School and long-term outcome after myocardial infarction: A decennial SWEDEHEART registry study, European Journal of Preventive Cardiology, Wallert, Olsson, Pingel, Norlund, Leosdottir, Burell, Held (2019)

Kontakt:

John Wallert, john.wallert@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera