Tema

Så kan hemsjukvården jobba (ännu) mer med hela familjen

Sjuksköterskor inom hemsjukvården utbildade sig i familjecentrerade samtal via webben. Resultatet var ett förnyat tanke- och arbetssätt i riktning mot hela familjen i stället för som traditionellt bara mot vårdtagaren, säger Susanna Pusa, sjuksköterska och forskare inom vårdvetenskap vid  Umeå universitet.

Det går att utbilda distriktssköterskor och sjuksköterskor i familjecentrerade samtal via webben. Det visar Susanna Pusa, i sin avhandling. Och en ökad medvetenhet om familjemedlemmarnas påverkan på och betydelse för varandra kan utveckla förhållningssättet gentemot familjer med ett ökat fokus på, och medvetenhet om, styrkor och resurser inom familjen.

– Det är även nödvändigt att samhället, politiker och ledningen inom olika vårdinrättningar inser värdet av att arbeta familjecentrerat och skapar möjligheter för utbildning av sjuksköterskor under arbetstid, säger Susanna Pusa.

Förbättra omvårdnaden för familjer

Det övergripande syftet med Susanna Pusas avhandling var att belysa erfarenheter av stöd av relationell natur från distriktssköterskor och sjuksköterskor till familjer i ordinärt boende, samt att utvärdera implementering av familjestöd genom familjecentrerade samtal.

Det innebär att avhandlingen till stor del fokuserar på hur forskningsbaserad kunskap om familjecentrerad omvårdnad kan införas i klinisk verksamhet för att förbättra omvårdnaden av familjer med en vårdbehövande person som bor hemma i eget boende.

– Resultatet visar att de distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som deltog i den webbaserade utbildningen i familjecentrerad omvårdnad erfor ett förnyat tanke- och arbetssätt i riktning mot hela familjer i stället för som traditionellt mot vårdtagaren, säger Susanna Pusa.

Inkluderande familjerna

Studien visar också att införandet av familjecentrerade samtal fortgick även om de inte hade implementerats fullt ut som avsett. Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna samtalade inte alltid utifrån den tänkta samtalsstrukturen, men ändå använde sig av det familjecentrerade förhållningssättet i sitt dagliga arbete – i möten och samtal med familjen.

De tillämpade ett förhållningssätt som innebär att de arbetade mer inkluderande gentemot familjer, med en ökad medvetenhet om betydelsen av att fokusera på hela familjen samt interaktionen mellan familjemedlemmarna.

Stöd från såväl chefer som inom arbetsgruppen, fortlöpande kompetensutveckling och samsyn var betydelsefulla aspekter för att lyckas införa familjecentrerade samtal.

Susanna Pusa är legitimerad sjuksköterska sedan 2008 och har tidigare arbetat som sjuksköterska inom medicin, kirurgi, palliativ vård och hemsjukvård.

Avhandlingen:

Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad

Kontakt:

Susanna Pusa, Institutionen för omvårdnad, susanna.pusa@umu.se

Så kan hemsjukvården jobba (ännu) mer med hela familjen

 lästid ~ 2 min