Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd.

2009 fattades ett riksdagsbeslut om målet att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras 2007–2020. För att följa upp detta studeras utvecklingen av bland annat hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet i tätort. Mätningar av trafikanternas hastighetsval i tätort har gjorts årligen sedan 2012. Delmålet är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser.

Mätningarna 2018 visar att det totalt sett var 66 procent av trafiken som höll hastighetsgränsen, jämfört med 67 procent 2017. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen, där endast 53 procent av trafiken höll sig under hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 66 procent som höll sig till laglig fart.

Självförklarande gator

– Resultatet av mätningarna visar att det är viktigt med ytterligare åtgärder för att öka efterlevnaden. Det gäller främst på gator med 40 kilometer i timmen, där det ofta finns gående och cyklister som riskerar att skadas i trafiken vid för höga hastigheter, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Exempel på åtgärder kan vara att utforma gatorna så att de blir mer ”självförklarande” så att det blir mer naturligt för trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns. Andra lämpliga åtgärder kan vara trafiksäkerhetskameror, poliskontroller och tekniska stödsystem som hjälper föraren att hålla hastigheten.

På gator med 60 och 70 kilometer i timmen var det 79 procent som höll hastighetsgränsen enligt 2018 års mätning.

– Resultaten för 60- och 70-vägar ligger därmed i princip på delmålet om 80 procents hastighetsefterlevnad år 2020, säger Anna Vadeby.

Mätningar på 23 orter

Mätningarna genomfördes på det kommunala huvudväg­nätet med hastighetsgränser 40–70 kilometer i timmen. Genomförandet gjordes med radar av personal från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, på 23 olika orter i Sverige under september 2018. På varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 67 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka. VTI har sammanställt och analyserat hastighetsdata från mätningarna.

Kontakt:

Anna Vadeby, anna.vadeby@vti.se

Rapporten:

Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar år 2018. VTI rapport 1001

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera