Bild: VTI
Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Polisen i Region Väst har testat nya metoder för hastighetsövervakning. Bland annat har civila polisbilar fokuserat på aggressiv körning. Fortkörningarna och medelhastigheten minskade under insatsperioden, rapporterar forskare från VTI.

Det är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som har utvärderat de nya  arbetsmetoder för hastighetsövervakning, som testats på olycksdrabbade vägar i polisområde väst.

Resultaten visar att de flesta är positiva till insatsen, såväl polis som medborgare. Metoden ledde till ökad synlighet och fler kontroller. Hastighetsöverträdelserna och medelhastigheten minskade under insatsperioden.

Polisen kan spela stor roll
Mätningar på det statliga vägnätet under 2016 har visat att endast 44 procent av trafikanterna håller hastighetsgränsen. En ökad hastighetsefterlevnad har stor potential att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken och i det arbetet är polisen en viktig aktör.

Studien från VTI visar också att poliserna haft en positiv upplevelse av insatsen som helhet.

– De tillfrågade poliserna tycker det är bra att trafikfrågorna kommit på agendan och att de fått positiv respons från medborgarna. De tycker också att 20-minutersmetoden är ett bra arbetssätt som får acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet, säger Anna Vadeby.

Så gjorde polisen

Under en trafikinsats veckorna 43–45 2016, intensifierades hastighetsövervakning på 13 utpekade vägsträckor och syftet var att sänka medel­hastigheten på vägavsnitten. Insatsen innebar fokus på tre olika åtgärder:
1. Korta hastighetskontroller på olycksdrabbade vägar (20 minuter, rapportering från 6 km/tim över hastighetsgräns)
2. Civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserade på aggressiv körning
3. Övervakning med mobil automatisk trafiksäkerhetskamera som komplement till de manuella kontrollerna.

Insatsen ledde till fler kontroller än vad som annars hade skett, vilket polisen tyckte var viktigt.

Körde för fort igen när polisinsatsen var slut
Mätningar som gjordes speciellt för insatsen visar på en tydlig tendens att det var större minskningar av andelen överträdelser där efterlevnaden varit låg före insatsen. Efter insatsperioden tenderade andelen överträdelser att öka igen. Även medelhastigheterna minskade något under insatsperioden.

– Sammanfattningsvis kan konstateras att metoden generellt togs emot positivt av polisen och att hastighetsefterlevnaden framför allt förbättrades där efterlevnaden varit dålig innan insatsen. För att få bra effekter vid framtida insatser är det därför viktigt att välja platser med låg hastighets­efterlevnad.

– Det är också viktigt med återkommande hastighets­övervakning eftersom vi såg en återgång efter insatsens slut.

 

Rapporten:
Utvärdering av intensiferad hastighetsövervakning i Polisregion Väst

Kontakt:
Anna Vadeby 013-20 42 34

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera