Skola
Artikel från Göteborgs universitet

Ibland ställer elever frågor som kan förändra inriktningen på en lektion. I det läget behöver läraren snabbt ta beslut ifall elevinspelet ska följas upp eller om det är bäst att hålla sig till den ursprungliga lektionsplanen. Det har visat sig att ämnesinnehållet blir mer komplext behandlat när elevinspelen utforskas.

För att studera inspel från elever har Tuula Maunula filmat 14 genomgångar när matematiklärare introducerar linjära ekvationer. Tolv lärare och 297 elever från nio olika grund- och gymnasieskolor ingår i studien. Med hjälp av inspelningarna har Tuula Maunula studerat innehållet i elevers inspel och hur dessa bemöttes av lärarna samt vilken betydelse olika bemötanden fick för de lärandemöjligheter som utvecklades.

I vart och ett av fallen behövde läraren, även om hen var mitt under en genomgång av ett nytt moment, snabbt ta beslut ifall inspelet skulle följas upp eller om det var bäst att hålla sig till den ursprungliga lektionsplanen.

– Det finns en intern logik bakom de allra flesta elevinspel. Inspel av arten ”god dag yxskaft” är sällsynta. Vad som blir tydligt är att inspelen ofta ger andra perspektiv på innehållet än lärarens, säger Tuula Maunula. Hon har kategoriserat inspelen på fyra olika sätt, utifrån hur de utvecklas under genomgångarna samt beroende på hur lärarna bemöter dem. De fyra kategorierna är: ignorerade elevinspel, valda elevinspel, bekräftade elevinspel samt utforskade elevinspel. Med hjälp av kategorierna har hon analyserat vilken betydelse elevinspelens utveckling har för de lärandemöjligheter som utvecklas i lektionerna.

Slutsatser
Två slutsatser är att det finns ett pris för elevers tystnad eftersom ytterligare lärandemöjligheter riskerar att utebli och att innehållet kan bli mer komplext behandlat när elevinspelen utforskas.

– Alternativa uppfattningar av innehållet och aspekter som annars oftast togs för givet, genererades i mycket större utsträckning i de lektionstyper där elevinspel blev lyssnade på och utforskade, säger Tuula Maunula.

– Det är en god idé att uppmuntra, men framför allt att utforska, elevinspel under sina lektioner. Mina resultat kan förhoppningsvis medverka till att lärare fokuserar mer på innehållet i vad elever bidrar med när de som lärare planerar, utför, utvärderar och utvecklar undervisning. På så sätt kan det flerstämmiga klassrummet bestå av såväl flera stämmor som av flera perspektiv på innehållet som behandlas, säger hon.

Kontakt:
Tuula Maunula, telefon: 0707 56 39 79, e-mail: tuula.maunula@gu.se

Avhandling:
Students’ and Teacher’ Jointly Constituted Learning Opportunities. The Case of Linear Equations

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera