Tema

Även en liten sänkning av hastigheten räddar liv

Om hastighetsbegränsningen på alla 50-sträckor sänks till 40 km/timme kan minst fem liv kan sparas varje år. Dessutom slipper ungefär 83 trafikanter att bli allvarligt skadade. En rapport från VTI visar vad som händer om vi sänker hastigheterna i tätort.

Under 2014-2016 omkom i genomsnitt 65 personer per år inom tättbebyggt område i olyckor där minst ett motorfordon varit inblandat. Ungefär 1 300 skadades allvarligt och knappt 200 mycket allvarligt. Forskare på VTI har genomfört en studie för att uppskatta vilka trafiksäkerhetseffekter som kan uppnås om bashastigheten sänks till 40 km/tim i tätort.

– Vi har undersökt hur olika scenarier skulle minska antalet döda och skadade. Hastigheten gör stor skillnad vid en krock, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Liten minskning av medelhastigheten har effekt
Forskarna har studerat tre skilda scenarier, där det antas att en förändring av hastighetsgränsen med 10 km/timme leder till en förändring av medelhastigheten på cirka 2 km/timme i tättbebyggt område.

– Det visade sig att denna blygsamma minskning av medelhastigheten kan spara 3-5 liv per år, säger Anna Vadeby.

Scenario 1: alla gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim sänks till 40 km/tim. Detta har potential att spara cirka 5 liv, 83 allvarligt skadade och 12 mycket allvarligt skadade per år.

Scenario 2: 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, 20 procent har kvar 50 km/tim. Effekterna blir något mindre och uppskattningsvis kan 4 liv per år sparas, 66 allvarligt skadade och 10 mycket allvarligt skadade.

Scenario 3: 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, 20 procent höjs till 60 km/tim. Här sparas cirka 3 liv per år, 55 allvarligt skadade och 8 mycket allvarligt skadade.

– Genom att arbeta mer med exempelvis hastighetsdämpande åtgärder som ger större minskningar av medelhastigheten kan vi uppnå ännu större effekter. Om vi lyckas minska medelhastigheten med 5 respektive 10 km/timme kan så mycket som 10 respektive 17 liv sparas för scenario 1, säger Anna Vadeby.

Förutom att uppskatta trafiksäkerhetseffekter ställde forskarna frågor om förändringar av hastighetsgränser till åtta olika kommuner (Malmö, Halmstad, Växjö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Borlänge och Umeå). Resultaten visade att i samtliga kommuner finns en påbörjad eller genomförd hastighetsöversyn.

Så gjordes studien

VTI-forskarna har gjort en övergripande nationell skattning av påverkan på det totala antalet dödade, allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade.
Dessutom studerades skadeutfallet mer i detalj i tre kommuner som redan har infört 40 km/tim på delar av sitt vägnät (Malmö, Umeå och Halmstad). Enbart olyckor med minst ett motorfordon inblandat har ingått i analysen. De datakällor som används i studien avser tättbebyggt område och därför används det begreppet när resultaten presenteras.

Rapporten:
VTI rapport 954: Trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet i tätort till 40 km/tim

Kontakt:
Anna Vadeby,  forskare på VTI, 013-20 42 34

Även en liten sänkning av hastigheten räddar liv

 lästid ~ 2 min