Tema

Sämre hälsa för unga kvinnor men männen mår bättre

Tuffare arbetsliv och större krav på att vara framgångsrik – var femte ung kvinna uppger sig må sämre än jämnåriga. Sedan 1990 har unga vuxna kvinnors hälsa försämrats. För de jämnåriga männen är utvecklingen den motsatta.

Forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under åren 1990-2014. I början av perioden (1990) självskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas medan samma andel steg till 20 procent 2014. Män självskattade tvärtemot sin hälsa som bättre i slutet av perioden jämfört med början. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften PLOS One.

Bekräftar hälsotrend
– Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i den allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gången, på motsvarande hälsotrender bland unga vuxna kvinnor, säger Annika Forssén, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Luleå och medförfattare av artikeln.

Forskarna bakom studien har i en långsiktig, befolkningsbaserad undersökning analyserat svar från 1 811 personer i befolkningsstudien MONICA i Norra Sverige. Studiedeltagarna har i samband med en hälsoundersökning svarat på ett frågeformulär där frågor om självskattad hälsa ingår.

Ökad oro
Studien visar även en ökad andel studiedeltagare med fetma, oroskänslor och missnöje med sin privatekonomi, både bland män och kvinnor. Samtidigt ökade andelen män och kvinnor med hög fysisk aktivitet under perioden.

– Sämre självskattad hälsa bland unga innebär sannolikt ökad sjuklighet såväl kortsiktigt som långsiktigt. Resultaten visar att arbetet för jämställdhet och män och kvinnors rätt till lika hälsa kräver ett rejält omtag, säger Göran Waller, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Kalix samt medförfattare.

Möjliga orsaker till den negativa hälsoutvecklingen bland kvinnor:

Tuffare arbetsförhållanden inom kvinnodominerade yrken som exempelvis vård- och omsorgsyrken
Ökad utbrändhet och samvetsstress
Brist på jämställdhet i privatlivet
Mäns våld mot kvinnor
Två motstridiga men samtidiga normsystem i samhället – jämställdhet och traditionella könsuppfattningar – där kvinnor måste motsvara båda (”klara allt”)
Generella samhällsvärderingar såsom pressen att vara både framgångsrik, socialt aktiv och vacker
Självkänsla baserad på prestationer eller vissa konsumtionsmönster

Möjliga orsaker till den positiva utvecklingen för män:

På arbetsmarknaden värderas män fortsatt högre än kvinnor, trots lägre utbildningsnivå
Mer delat ansvar för barn och hem är bra för mäns hälsa
Jämställdhetsnormen öppnar för mer variation i den så kallade mansrollen
Mindre bundenhet till rigida mansnormer i lokalsamhället genom internet

Artikeln:
PLOS One, artikel: Time trends of comparative self-rated health in adults aged 25-34 in the Northern Sweden MONICA Study, 1990-2014. Författare: Mattias Waller Lidström, Patrik Wennberg, Robert Lundqvist, Annika Forssén och Göran Waller

Kontakt:
Göran Waller, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, goran.waller@umu.se, 072-562 0381

Annika Forssén, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, annika.forssen@umu.se, 070-525 5900

Mattias Lidström Waller, försteförfattare, m.wallerlidstrom@gmail.com, 070-732 4024

Sämre hälsa för unga kvinnor men männen mår bättre

 lästid ~ 2 min