Artikel från Lunds universitet

Att behandla hiv-patienter med samtidig tuberkulos är en utmaning för världens låginkomstländer. Men det går att ge säker behandling även med små medel, visar en avhandling från Lunds universitet med fokus på lokal hiv-vård vid hälsocentraler i Etiopien.

En WHO-rapport som presenterades tidigare under 2017 visar att resistensen mot hiv-läkemedel ökar kraftigt.

– Det är mycket viktigt att hiv-behandlingen fungerar väl. Problemen med resistens ökar stort om behandlingen sviktar, berättar Anton Reepalu, doktorand vid Lunds universitet och läkare  vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

I sin avhandling har han under fyra års tid studerat hiv-behandlingen på plats vid några av Etiopiens vårdcentraler. Det har funnits farhågor om att den billigare och förenklade hiv-vård som ges vid vårdcentralerna skulle vara sämre än traditionell sjukhusvård och bidra till ökad resistens.

Överraskande resultat
Ungefär en femtedel av de hiv-positiva som studerades i Etiopien hade även tuberkulos. De är en särskild riskgrupp för komplikationer och spridning av resistens, och fokus har därför varit på dessa. Anton Reepalu undersökte hur väl den lokala vården med antiretroviral terapi (en kombinationsbehandling mot hiv) fungerar bland dem som bär på både hiv och tuberkulos:

– Hiv-patienter med samtidig tuberkulos svarade lika på behandlingen som de med endast hiv. Och när patienten svarar bra på behandlingen är också risken för resistens låg. Resultaten är en positiv överraskning, eftersom vi befarade sämre behandlingsresultat för denna grupp, kommenterar Anton Reepalu avhandlingens slutsatser.

Laboratorietekniker vid Dhera vårdcentral undersöker
ett sputumprov (upphostningsprov) med mikroskop
i jakt på tuberkulos.

I många länder i världen har ökningen av antalet hiv-positiva minskat eller avstannat. Samtidigt är risken för krympande resurser i hiv-vården på grund av lägre anslag och nedprioritering en realitet. Det blir därför än viktigare att kunna erbjuda en kostnadseffektiv och säker vård nära patienterna, menar Anton Reepalu.

Superlokal vård
I linje med detta undersöks och diskuteras i avhandlingen nya angreppssätt som ytterligare kan förbättra den hiv-vård som drivs under knappa förhållanden.

Bland annat utvecklade forskargruppen ett enkelt test för användning vid vårdcentraler. Det kan identifiera patienter med särskilt hög risk att utveckla virologisk svikt efter det att antiretroviral terapi satts in. På så vis skulle möjligheterna öka att rikta mer avancerad och kostsam behandling till dem som bäst behöver den.

Avhandlingen pekar också på möjligheter knutna till hälsomyndigheternas pilotprojekt för hiv-behandling vid s.k. health posts. Dessa är ännu mer lokalt belägna än vårdcentralerna och saknar helt sjuksköterska eller läkare. De bemannas istället av en person med en enklare, ettårig sjukvårdsutbildning. Initiativet behöver utvärderas vetenskapligt.

– Målet är att avlasta vårdcentralerna och kunna erbjuda alla behövande hiv-behandling, säger Anton Reepalu.

Till studierna i avhandlingen inkluderades drygt 800 hiv-positiva personer vid sammanlagt fem etiopiska vårdcentraler. Individerna följdes upp till fyra år efter påbörjad antiretroviral terapi.

Avhandlingens studier har finansierats av Region Skåne, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sida, Crafoordska stiftelsen, Kungliga fysiografiska sällskapet samt Läkare mot aids

 

Avhandling: Antiretroviral Treatment at Ethiopian Health Centers

Kontakt: Anton Reeplau, doktorand vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet  och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, tel: 070-747 15 75, epost: anton.reepalu@med.lu.se

Anton Reepalu försvarar avhandlingen ”Antiretroviral Treatment at Ethiopian Health Center” den 3 november 2017.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera