Artikel från Umeå universitet

Införandet av vårdreformen Obamacare i USA kan ha bidragit till att bromsa den sedan länge växande misstron i det amerikanska samhället. Det visar forskning vid Umeå universitet och Lunds universitet.

– Vi ser ett signifikant brott i kurvan 2010 som sammanfaller med när Obamacare infördes. Fram till dess ledde en försämring i den subjektivt upplevd hälsan också till en minskning i den sociala tilliten i det amerikanska samhället men plötsligt hände något, säger Jan Mewes, docent vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Social tillit hänger intimt samman med hur man mår och ser på sin framtid och med känslan att ha kontroll över livet. Från 1970-talet och framåt har den uppmätta sociala tilliten stadigt och dramatiskt minskat i det amerikanska samhället. Social tillit definieras som tron på att man kan lita på de flesta människor, även främlingar.

Tillit brukar liknas vid ett samhälles sammanhållande ”kitt” och främjar andra värden som demokratiskt samarbete, hälsa, deltagande i samhällslivet och tillfredsställelse med livet. Den sociala tilliten är generellt sett mycket låg i USA i jämförelse med flera västeuropeiska länder.

Fler fick tillgång till sjukförsäkring
Medan exempelvis svenskar har allmän sjukförsäkring och i princip fri tillgång till sjukvård, har sjukvård i USA fram till 2010 till stor del handlat om att själv ha råd att bli sjuk eller möjlighet att teckna försäkring. Med införandet 2010 av Affordable Care Act, populärt kallat Obamacare, fick ytterligare 20 miljoner tidigare oförsäkrade amerikaner tillgång till sjukförsäkring.

I en artikel som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Social Science and Medicine visar forskarna Jan Mewes vid Umeå universitet och Giuseppe Nicola Giordano vid Lunds universitet hur Obamacare kan ha inneburit något av ett paradigmskifte, inte bara för amerikanernas tillgång till sjukvård utan även för hur de ser på tillvaron i stort. Försämrad hälsa ledde till en mätbar minskning av den sociala tilliten under perioden 2006-2010, men efter 2010 kan man inte längre finna något sådant samband.

– I ett samhälle som saknar socialt skyddsnät i form av sjukförsäkring kan försämrad hälsa eller redan rädsla för försämrad hälsa underminera människors framtidstro, eftersom allting är beroende av att man hela tiden är frisk nog att arbeta och tjäna pengar till sjukvård och annat nödvändigt. Därför är det logiskt att ett förbättrat skyddsnät också påverkar människors attityder i stort, säger Jan Mewes.

Artikeln: Self-rated health, generalized trust, and the Affordable Care Act: A US panel study, 2006–2014 av Jan Mewes och Giuseppe Nicola Giordano i Social Science and Medicine.

Artikeln i Social Science and Medicine bygger på datamaterial från den regelbundet återkommande US General Social Survey. I två på varandra följande delstudier (2006-2010 och 2010-2014) har samma personer intervjuats tre gånger under en treårsperiod. Underlaget till artikeln baseras på stickprov från perioderna 2006-2010 och 2010-2014 med 1652 respektive 1187 deltagare.

Kontakt: Jan Mewes. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Telefon: 090-786 88 42. E-post:jan.mewes@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera