Tema

Göteborgare gillar Göteborg

94 procent av göteborgarna tycker att Göteborg är en bra stad att bo i, men hälften av de svarande i SOM-institutets nya undersökning ser inte staden som trygg och säker.

Integration och immigrationsfrågor toppar dagordningen men är av betydligt lägre vikt i Göteborg,  jämfört med i Sverige i stort. Däremot är frågor om kriminalitet, infrastruktur och bostäder mer centrala än i övriga riket.

Under hösten och vintern 2016 genomförde SOM-institutet för första gången en undersökning bland boende i Göteborgs kommun. Syftet med undersökningen är bland annat att löpande följa utvecklingen i staden och bland stadens invånare fram till 400-års jubileet 2021.

Göteborgare från alla stadsdelar nöjda med att bo i staden
På en övergripande nivå visar undersökningen att de boende i Göteborg är nöjda med sin stad. Utbudet av restauranger och serveringar samt kultur bedöms som särskilt tilltalande och hela 94 procent anser att Göteborg är en bra stad att bo i. Däremot håller endast 52 procent med om att Göteborg skulle vara en trygg och säker stad.

En stor majoritet av de svarande – 95 procent – är nöjda med sitt nuvarande boende i staden och 75 procent skulle rekommendera andra att flytta till Göteborg. Hälften av de svarande tycker dock att kostnaden för det egna boendet är för hög, och de allra flesta uppfattar att det råder bostadsbrist.

– Var i staden man bor verkar inte påverka hur nöjd man är med Göteborg. Däremot finns det stora skillnader mellan stadsdelarna i andra frågor, som exempelvis regelbunden nyhetskonsumtion, och tillit till människor i det egna boendeområdet, säger statsvetaren Maria Solevid, ansvarig för undersökningen.

Lägre fokus på immigration men högre fokus på bostäder och brottslighet
Göteborgsundersökningen visar att göteborgarna, likt svenskarna i stort, tycker att immigration och integration är den viktigaste samhällsfrågan idag. En tredjedel svarade någonting som har med detta att göra på en fritextfråga, men det är en betydligt lägre andel än i Sverige i stort. Istället är Lag och ordning, som inrymmer brottslighet, våld och polisverksamhet, särskilt högt på göteborgarnas dagordning och en fjärdedel av de svarande har angett något inom denna kategori.

– När vi jämför samhällsproblem i Göteborg med de som angetts i den nationella SOM-undersökningen från samma period ser vi stora skillnader på många områden. Det är tydligt att kriminalitet, infrastruktur och bostäder är väldigt centrala frågor i Göteborg jämfört med i övriga Sverige. Det är troligt att detta är kopplat till händelser och situationer i staden och det ska bli spännande att se om och hur detta förändras över tid, säger Maria Solevid.

Åsikter om lokala förslag
Undersökningen innehåller även frågor om lokala förslag och satsningar. På en generell nivå är göteborgarna negativa till att bygga bostäder på Heden, men positiva till att omfördela mer resurser från rika till fattiga stadsdelar i Göteborg. De frågor där flest har en åsikt gäller Västlänken och trängselskatter, vilket befäster kategorin infrastrukturs höga ställning på göteborgarnas dagordning. Västlänken har en tudelad opinion där 36 procent tycker att det var ett bra politiskt förslag och 43 procent tycker att det var dåligt. I frågan om trängselskatter i Göteborg ställer sig 32 procent positiva och 50 procent negativa.

– Det är uppenbart att Västlänken och trängselskatter är två väldigt polariserade frågor där många har starka åsikter. Vi ser även en tydlig korrelation mellan negativ inställning i dessa frågor och förtroende för politiker. Ju sämre du tycker om Västlänken, desto lägre förtroende har du för politiker i Göteborg, säger Maria Solevid.

Läs rapporten SOM-undersökningen i Göteborg 2016

Så gick undersökningen till

SOM-undersökningen i Göteborg gick hösten 2016 ut till 7 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun. Svaren samlades in mellan 23 september och 16 december 2016. Totalt 3463 personer svarade på undersökningen. Undersökningsresultaten sammanfattas i rapport 2017:31 SOM-undersökningen i Göteborg 2016 samt i fyra mindre tabellrapporter.
Läs mer om undersökningen på SOM-institutets webb.Your text

Kontakt:
Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap och undersökningsledare vid SOM-institutet, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@som.gu.se”>maria.solevid@som.gu.se
Daniel Jansson, kommunikatör SOM-institutet. Tel: 031–786 55 29 E-post: daniel.jansson@som.gu.se

Göteborgare gillar Göteborg

 lästid ~ 3 min