Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet.

Syftet med studien var att ge en djup och bred kunskapsbas om dagens förarutbildning. Resultaten visar att den allmänna diskussionen om förarutbildningen fokuserar för mycket på tid och kostnad och mindre på kvalitet, vilket inte gynnar trafiksäkerheten.

– Våra fyra delstudier visar att det finns behov av en omfattande förändring av förarutbildningen och vi ger därför en rad rekommendationer som kan förbättra möjligheten för eleverna att bli bra bilförare, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Behov av nya pedagogiska metoder
Resultatet från studien visar att det finns behov av nya pedagogiska metoder och verktyg för att få en god kvalitet på utbildningen. Exempelvis genom att eleven får sätta sig själv i olika trafikant-roller, uppleva konsekvenser av skilda körstilar och specifika körbeteenden, analysera konsekvenserna av trafik för säkerhet, miljö och framkomlighet. Samt komma till insikt om konsekvenser av riskfyllt beteende och olyckor för individ, omgivning och samhälle.

– Eleven bör inte vara en passiv part som bara lyssnar på vad läraren förmedlar. Utbildningen måste också ta sin utgångspunkt i elevernas individuella förutsättningar, säger Sonja Forward.

Inför fler obligatoriska moment
Forskarna ger förslaget att dela upp riskutbildning del 1 på två till tre olika tillfällen med ett ökat fokus på gruppdiskussioner och gruppövningar, samt se till att denna del inte genomförs för tidigt i utbildningen. De vill också öka möjligheten att genomgå de obligatoriska delarna på olika språk och se till att det finns undervisningsmaterial av god kvalitet på så många språk som möjligt.

En annan rekommendation är att införa fler obligatoriska körmoment som är svåra att klara privat såsom halka, mörker, tät trafik, omkörning, miljövänlig körstil samt de djupare psykologiska och sociala kompetenser som ingår i kursplanen.

– Vi tycker också att man borde utreda möjligheten att införa en obligatorisk provuppkörning på trafikskola innan det riktiga förarprovet genomförs, vilket kan vara till stor hjälp för eleverna, säger Sonja Forward.

Vid privat uppkörning bör handledaren uppmuntras att ta kontakt med trafikskolan på ett tidigt stadium för att diskutera elevens utbildning med en trafiklärare. Men också se till att elever saxar privat körning med utbildning på trafikskola, vilket minskar risken att eleven lär sig ett felaktigt beteende.

Kvalitetssäkra trafiklärarutbildning och trafikskolor
Säkerställ trafiklärarutbildningens kvalitet och utred möjligheter till en mer likformig utbildning i hela landet, råder forskarna. Se till att trafiklärare och instruktörer på trafikövningsplatser regelbundet genomgår fortbildning om trafiksäkerhet, miljö och pedagogik. Förstärk tillsynen av trafikskolor och trafikövningsplatser med fler tillsynstjänstemän och se till att den i högre utsträckning än idag fokuserar på den praktiska verksamheten med betoning på tips, råd och diskussion.

– Vi rekommenderar också åtgärder för att öka körkortstagarnas förståelse för provresultatet. Alldeles för många av dem som underkänns utgår ifrån att de inte gjort något allvarligt fel eller att förarprövaren varit för hård. Erbjud körkortstagare med svår nervositet ett speciellt körprov.

Forskarna råder om att se över dagens system med sammanhållna förarprov som kan leda till stress och att eleverna bokar ny tid för uppkörning trots att de inte är redo.

I rapporten rekommenderas dessutom att ge forskning och utveckling kring förarutbildningsfrågorna högre prioritet och genomföra utvärderingar av olika utbildningsinsatser i syfte att presentera förslag på ”best practice”.

Så gjorde forskarna studien

I rapporten ingår en litteraturöversikt, en olycksanalys av säkerhetsläget för unga förare samt körkorts- och provstatistik. Forskarna intervjuade elva personer som på ett eller annat sätt har kunskap om förarutbildningen om den svenska förarutbildningen, därefter genomfördes två enkätundersökningar, dels till nyblivna körkortsinnehavare om deras förarutbildning, dels till trafiklärare.

Studien har genomförts med ekonomiskt stöd från Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Rapporten: Den svenska förarutbildningen

Kontakt: Sonja Forward, 013-20 41 33, sonja.forward@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera