Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I genomsnitt dör 25 cyklister om året i trafiken i Sverige, de flesta saknar hjälm. Större delen av dödsolyckorna skedde i kollision med fordon i korsningar i tätort. Bidragande olycksfaktorer var framför allt alkohol och mörker, men också tveksamhet gällande väjningsplikt.

Cykling är en del av det hållbara transportsystemet och förbättringar av säkerheten för cyklister är därför av stor vikt, speciellt om cyklingen ska öka. En ny VTI-studie identifierar mönster bland dödligt skadade cyklister i Sverige, för att kunna föreslå säkerhetsförbättringar.

Sammanlagt har forskarna analyserat 271 dödsfall på grund av cykelolycka. Majoriteten av dessa olyckor inträffade under vår–höst, perioden 2005–2015. Resultaten visar att i två tredjedelar av de undersökta dödsolyckorna var det män över 40 år som förolyckades.

– Vi kunde konstatera att det var dubbelt så många män jämfört med kvinnor bland dödsfallen, säger Camilla Ekström, forskare på VTI.

Dödsfall i olyckor där motorfordon varit inblandat förekommer i alla åldersgrupper. Vid singelolyckor och cykelolyckor med annan oskyddad trafikant fanns däremot inte några barn och endast ett fåtal unga vuxna bland de döda.

Flest dödsolyckor i korsningar
Den största gruppen av dödsfall kunde identifieras som olycka med motorfordon i korsning i tätbebyggt område. Totalt sett representerar motorfordonsolyckor 69 procent, singelolyckor 25 procent och övriga cykelolyckor 6 procent av dödsfallen.

Bland dödsfallen hade 82 procent fått minst en dödlig eller allvarlig skallskada oavsett olyckstyp. Huvud- och nackskador var vanligare förekommande i kategorin motorfordonsolyckor med bil, jämfört med olyckor med tungt fordon eller singelolyckor.

– Hjälmanvändning bland de förolyckade var låg, endast 17 procent hade hjälm. Detta kan jämföras med användningen för hela befolkningen som ligger på 38 procent, säger Camilla Ekström.

Alkohol en möjlig bidragande orsak
Förekomst av alkohol visade sig vara dubbelt så stor bland män jämfört med kvinnor. Hälften av de män som avlidit i cykelolycka som inträffat under kvälls-/nattetid var påverkade av alkohol, jämfört med 10 procent under dagtid.

Bland bidragande olycksfaktorer var alkohol och mörker de vanligaste, oavsett olyckstyp. I hälften av motorfordonsolyckor vid korsningar var tveksamhet gällande väjningsplikt den mest före­kommande faktorn. För singelolyckor var hög hastighet och oväntat stopp vanliga faktorer, inverkan av underlaget inrapporterades i enstaka fall.

– Resultaten visar att förbättringar för ökad säkerhet bör koncentreras på synlighet för cyklister både natt och dag, samspel mellan trafikanter, säker infrastruktur och bra underhåll, fordonsförbättringar samt användning av cykelhjälm, säger Camilla Ekström.

Så gjordes studien om cykelolyckor

Studien grundar sig på information ur Trafikverkets djupstudiedatabas samt det gemensamma registret för polis och sjukhus gällande skador och olycksdata i Sverige, Strada. Databasen ger detaljerad information om olyckan och inblandade individer, i studien har både parametervärden, fritext-beskrivningar och dokument ur databasen använts. Strada har använts för att sortera ut de officiella olyckorna ur djupstudiedatabasen, tilldela koder för olyckstyper samt för komplettering av saknade parametrar. Studien är finansierad av Vinnova.

Studien: Omkomna cyklister i Sverige 2005-2015

Kontakt: Camilla Ekström. Telefon: 031-750 26 02

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera