Tema

Smart trafikledning kan minska koldioxidutsläppen

Trafikledning är ett område där det går att göra mycket för att minska på koldioxidutsläppen. Med gemensamma informationssystem skulle det kunna hända en hel del, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
– Framförallt genom påverkan av körbeteende, val av trafikslag, val av rutt och om resan genomförs eller ej, säger Sara Janhäll, forskare på VTI.

Att minska utsläppen från transportsektorn utgör en viktig del i arbetet med att reducera växthusgasutsläpp. Trafikledning för väg och järnväg är ett område där mycket finns att göra för att påverka koldioxidutsläppens storlek, exempelvis via gemensamma informationssystem.

På uppdrag av Trafikverkets verksamhetsområde Trafikledning har VTI gjort en förstudie om hur trafikledning kan bidra till reducering av koldioxidutsläpp, som visar att trafikledning påverkar utsläppens storlek, framförallt genom påverkan av körbeteende, val av trafikslag, val av rutt och om resan genomförs eller ej.

Finns ett stort dataunderlag för trafikinformation
För vägtrafiken samlas en stor mängd data automatiskt in via Trafikverkets kameror och mätinstrument, exempelvis om väglag, köer, olyckor och vägarbeten. För tågtrafiken samlas data om tågens vikt och längd, resrutter, passertider vid signaler med mera. Denna information skulle kunna användas i större utsträckning än idag för både information till allmänheten och utvärderingar.

Trafikledningens huvudsakliga mål är att nå bästa framkomlighet, restidsminskning och trafiksäkerhet. Många av de mätningar som görs för att följa upp effektiviteten av trafikinformationen är därför inte i första hand anpassade för att studera koldioxidutsläpp.

– I rapporten ger vi förslag på hur man kan gå vidare för att beräkna trafikledningens effekt på utsläppen av växthusgaser. Ett exempel är att följa upp om det sker förändringar i körsätt beroende på hur och var man presenterar tidsinformation, för att utveckla styrning om sparsam körning, säger Sara Janhäll.

Exempel på åtgärder som skulle kunna ge ökade möjligheter till att följa förändringar av utsläppen av koldioxid och annan miljöpåverkan:

  1. datainsamling i större omfattning från vägfordon med kommunikationsutrustning,
  2. förbättrade modeller för att beräkna koldioxidutsläpp från trafikledning och
  3. utveckling av ett gemensamt informationssystem för aktörer inom tågtrafiken.

För tågtrafik är det intressant att identifiera konflikter som kan finnas mellan energieffektiv tågföring, punktlighet och högt kapacitetsutnyttjande samt vad detta innebär för energibehoven.

– Trafikinformation som kan ge trafikanterna större möjlighet till miljöeffektiva val kommer att bli allt viktigare. Att arbeta för att delge korrekt information så tidigt som möjligt är ett sätt att stärka förtroendet för systemet, vilket även ökar benägenheten att använda sig av den information som ges. Det är alltså mycket viktigt att trafikstyrningen baseras på korrekta underlag så att den verkligen ger de effekter vi önskar.

Minskade koldioxidutsläpp genom trafikledning

Projektet är beställt av Trafikverket. Syftet var att undersöka möjligheterna för Verksamhetsområde Trafikledning att bidra till reducering av koldioxidutsläpp. Målet på lång sikt är att utifrån resultaten i rapporten arbeta vidare med effektsamband som möjliggör kvantifiering av effekter. Förstudien baseras på vetenskaplig litteratur och annan tillgänglig litteratur inom området trafikledning, kopplat till energieffektivisering, trafikflöden och utsläpp av växthusgaser. Studien fokuserar på sådan verksamhet som relaterar till händelser som ännu inte är planerade 24 timmar innan händelsen inträffar och som relativt direkt kan påverka trafikarbetet och därmed också koldioxidutsläppen, på både lång och kort sikt.
VTI rapport 919: Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledningen – en förstudie   

Kontakt: Sara Janhäll, tel: 031 750 26 19

Smart trafikledning kan minska koldioxidutsläppen

 lästid ~ 3 min