Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ökad styrning via dokument och krav på dokumentation i arbetet har gjort att de mer erfarna riskerar att tappa sina kunskaper. Många professionella känner att de får mindre tid till att ägna sig åt sin kärnverksamhet då det administrativa arbetet ökar. Det visar resultat från en flerdisciplinär studie som bygger på intervjuer med revisorer, lärare och socionomer.

Resultaten presenteras i en ny bok, Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn, som handlar om den förändring som många professionella befinner sig i. Att följa manualer och standarder, att möta en ny typ av redovisningsansvar och krav på dokumentation utmanar på flera sätt den traditionella bilden av professioner. Denna nya typ av styrteknik har fått mycket uppmärksamhet på senare tid.

Dokumentstyrning är tänkt att öka insynen, kontrollen och ansvarstagandet hos de professionella. Men med denna styrning finns också en ökad misstro mot professionerna. I studien visas att en konsekvens av ansvar under tillsyn kan vara att man inte får ett professionellt ansvar utan ett ansvar som mer ensidigt riktar sig mot dokument och dokumentation.

Tanken bakom dokumentstyrning kan vara god men har en rad negativa sidoeffekter, menar Joakim Krantz, lektor i pedagogik och en av de tre författarna bakom boken.

Dokumentstyrningen har baksidor
− Dokumentstyrning kan bland annat bidra till standardisering, förutsägbarhet, förenkling och rättsäkerhet men kan också leda till omprioritering som i sin tur riskerar att leda till att de professionella förlorar kunskap, handlingsförmåga och handlingsfrihet, säger han.

Resultaten bygger på intervjuer med yrkespersoner som varit verksamma under en längre tid och som därför har erfarenhet av hur yrket förändrats under åren. Forskarna har identifierat både skillnader och likheter i hur de tre professionernas arbete har utvecklas samt påverkat dem. Bland annat upplever många yrkesverksamma att det finns tecken på att de går tillbaka i sina kunskaper och att deras erfarenheter inte värderas på samma sätt.

Dokumentstyrningen påverkar de professionellas möjlighet att utnyttja sin erfarenhet och kunskap. Det sker en beteendestyrning mot att fokusera på dokument och dokumentation. Många upplever att den ökade dokumentationen tar tid från kärnverksamheten och inte bidrar till något mervärde, utan mer är något man gör för att ha ”ryggen fri” mot extern kritik. Man känner inte riktigt igen sig i sitt yrke och i vissa fall har arbetet blivit mindre motiverande. Särskilt revisorer och lärare menar styrningen påverkar deras engagemang och att arbetet har blivit tråkigt.

Kommer dokumentstyrningen öka i framtiden, tror du?

− Det vi ser i vår studie är ju knappast att detta minskar. Jag tycker frågan man kan ställa sig är om det här sättet att styra verkligen det rätta om det är kvalitet man vill uppnå. Den frågan borde diskuteras mer, säger Joakim Krantz.

Avhandlingen: Agevall, L., Jonnergård, K., Krantz, J. (2017). Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?: Om dokumentstyrning av professioner. Växjö, Linnaeus University Press.

Kontakt: Joakim Krantz, 070-586 12 88, Tove Nordén, 070-367 14 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera