Artikel från Lunds universitet

Mycket pekar på att tidiga insatser kan hjälpa fler att upprätthålla sin syn vid åldersförändringar i gula fläcken. Det framkommer i en stor studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret.

Studien påvisade inte någon skillnad i behandlingseffekt vid jämförelse av ett godkänt läkemedel och ett billigare preparat som används av en del landsting och vårdgivare.

Åldersförändringar i ögats gula fläck, så kallad makuladegeneration, är den största orsaken till att äldre i västvärlden förlorar stora delar av sin syn. Förändringarna leder till skador i synfältets mitt vilket bland annat kan göra att raka linjer uppfattas som suddiga och krokiga. Obehandlad leder sjukdomen till svår synnedsättning och stora problem med läsning och tv-tittande. Så småningom kan synen i mitten av synfältet gå förlorad och det centrala seendet blir endast en suddig fläck. Detta gör att man ttill exempel inte kan känna igen ansikten även på nära håll.

– Forskningen bygger på data från drygt 3900 ögonpatienter hämtade från Svenska Makularegistret. Studien belägger inte orsakssamband, så det finns risk att ej undersökta faktorer haft inverkan på resultatet, till exempel. andra sjukdomar och medicinering för dessa, men en viktig slutsats från vår studie är nödvändigheten av att söka hjälp tidigt vid åldersförändringar av synen.

Märker man att det är något konstigt med synen bör man kontakta en ögonklinik snarast. Optiker kan också ta en näthinnebild som kan visa på förändringar, berättar Aldana Rosso, forskare vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet.

Synskärpa före och efter behandling
I studien undersöktes patienternas synskärpa före och efter behandling samt hur stor risken är att behöva synhjälpmedel. Resultaten visade att tidig diagnos, innan synen försämrats påtagligt, är viktig för att behandlingen ska bevara och även förbättra synen.

Studien visar att läkemedelsbehandling stabiliserar synen för majoriteten av patienterna. Av de patienter som vid diagnostillfället har synförmåga över gränsen för behov av hjälpmedel har 80 procent fortfarande en bevarad eller bättre synförmåga efter ett till två års behandling.  Av de patienter som redan före behandlingen skulle behöva synhjälpmedel är det 40 procent som får en förbättrad syn och ligger över gränsen för behov av synhjälpmedel efter ett eller två års behandling.

Val av läkemedel är omdebatterat
Valet av läkemedel vid behandling av åldersförändringar i gula fläcken är omdebatterat och varierar mellan olika vårdgivare och landsting. Medicinen är relativt dyr, och det har därför blivit vanligt att ett billigare preparat avsett att användas vid tarmcancer används. Detta läkemedel har en kemisk struktur som påminner om den i de dyrare ögonmedicinerna.

– I våra studieresultat kunde vi inte se någon skillnad i behandlingseffekt när vi jämförde ett av de godkända ögonläkemedlen med det billigare tarmläkemedlet. Det finns många faktorer som påverkar behandlingseffekten och vi fortsätter att studera denna fråga. Flera analyser är planerade där vi också inkluderar det senast registrerade läkemedlet för behandling av åldersförändringar på gula fläcken, kommenterar Aldana Rosso.

I en nu pågående studie undersöker hon allmänt hälsotillstånd och sjukdomsbild hos ett urval ögonpatienter som behandlats för åldersförändringar i gula fläcken. Målet att öka kunskapen om ögonpatienternas hälsa i övrigt samt dess betydelse för ögonbehandling.

Publikation: Risk for low visual acuity after 1 and 2 years of treatment with ranibizumab or bevacizumab for patients with neovascular age-related macular degeneration.

Inger Westborg, Susanne Albrecht, Aldana Rosso, Retina, 30 januari 2017, doi: 10.1097/IAE.0000000000001431

Kontakt: Aldana Rosso, forskare vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, samt statistiker vid Epidemiologi- och Registercentrum Syd, 070-21 27 140, aldana.rosso@skane.se

Åldersförändringar i gula fläcken – makuladegeneration

Mer än 30 procent av befolkningen i Sverige som fyllt 70 år har enligt uppskattningar någon form av åldersförändring i gula fläcken. Med stigande ålder ökar antalet fall. Fler kvinnor än män drabbas.  Åldersförändringar i gula fläcken leder ej till blindhet men obehandlad sjukdom leder till svår synnedsättning och stora problem med läsning och tv-tittande.

80–85 procent insjuknar i en lindrigare form utan blödningar, så kallad torr eller tidig makuladegeneration. 15–20 procent får den svårare formen med blödningar och svullnad, våt makuladegeneration eller svår atrofi (uttalad torr makuladegeneration).

Den torra varianten går ej att behandla medan personer med våt makuladegeneration behandlas med ett läkemedel som injiceras i ögat. Normal behandlingstid är två år. Incidensen av våt makuladegeneration i Sverige har uppskattats till 3500 nya fall per år. Sjukdomen drabbar ofta båda ögonen varför antalet nyinsjuknade ögon har beräknats till 5000 per år.

Källa: Lunds universitet/Svenska Makularegistrets årsrapport

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera