Tema

Konditionens effekt mot hjärt-kärlsjukdom kan vara ärftlig

Låg kondition och fetma hos unga män är kopplat till högre risk för hjärt-kärlsjukdom senare i livet och för tidig död. En tvillingstudie visar att hög kondition har skyddande effekter, något som i stora delar är kopplat till generna, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

– Låg kondition och fetma redan i tonåren är två av de starkaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt, stroke och död senare i livet, säger Gabriel Högström, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik.

Gabriel Högström undersökte i sina studier hälsodata om 1,3 miljoner män från mönstringen, som sedan följdes fram till nutid. Resultaten, som presenteras i avhandlingen, visade att låg kondition och fetma tidig i livet förhöjer risken för hjärt-kärlsjukdom och tidig död senare i livet.

Forskare har sedan länge känt till att den underliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdom, ateroskleros (åderförkalkning), kan börja redan i tonåren. Men det har hittills varit oklart hur riskfaktorer för ateroskleros, såsom fetma och låg kondition, hos unga människor påverkar risken att bli sjuk senare i livet. Under de åren som inkluderats i studien mönstrade väldigt få kvinnor och resultaten går därför bara att applicera på män.

Forskargruppen testade teorin om ”fat, but fit”, vilken gör gällande att hög kondition – som är förknippat med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död – kan kompensera för riskerna med kraftig övervikt. I tidigare gjorda studier har man funnit att personer med fetma, som samtidigt har en hög kondition, inte har någon riskökning för sjukdom i jämförelse med normalviktiga individer.

Gabriel Högström kunde i studier tvärtom visa att individer med fetma (räknat som ett BMI på 30 eller högre) alltid har en högre risk för både hjärtinfarkt och för tidig död, jämfört med normalviktiga individer – trots hög kondition.

– Män med låg kondition – oavsett vikt – hade däremot en påtagligt ökad risk att dö i förtid. Intressant nog hade männen med låg kondition också en högre risk att dö av missbruk, självmord och trauma, säger Gabriel Högström.

Konditionens skyddande effekter kan vara ärftliga
I en av studierna upptäckte forskarna att personer med hög kondition tycks ha ärftliga faktorer som ger en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och tidig död.

– Sett till resultaten i en av studierna så anade vi att konditionens positiva effekter till viss del kunde vara förmedlade via arvet. Vi ville därför undersöka om sambandet mellan kondition och hälsa i själva verket förmedlas av ärftliga faktorer, säger Gabriel Högström.

Hypotesen undersöktes i en fjärde studie med 5 710 tvillingar. Tvillingar med hög kondition jämfördes med sina tvillingsyskon som hade låg kondition med avseende på risken för hjärt-kärlsjukdom och död. I studien uppmättes kondition genom mönstringens cykeltest, där deltagarna fick trampa mot successivt ökande motstånd tills de inte längre orkade fortsätta.

Resultaten visade att tvillingsyskon med hög kondition hade samma risk för hjärt-kärlsjukdom och tidig död som sina otränade motparter med låg kondition. Detta fynd indikerar att konditionens skyddande effekter mot hjärt-kärlsjukdom och förtida död sannolikt är ärftliga.

– Resultaten var förvånande och kan påverka hur man använder sig av kondition som riskmått inom forskning och inom klinisk vardag. Resultaten pekar också på att man som riskfaktorer inte kan sätta likhetstecken mellan träningsmängd och kondition. Men det behövs mer forskning för att fastställa arvets roll i kopplingen mellan kondition och sjukdom, säger Gabriel Högström.

Avhandlingen: Cardiovascular disease and all-cause mortality: Influences of fitness, fatness and genetic factors. (Svensk titel: Kardiovaskulär sjukdom och död: Inverkan av kondition, övervikt och genetiska faktorer.)

Om disputationen:
Fredagen den 10 februari försvarar Gabriel Högström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling. Professor Johan Sundström, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Professor Anna Nordström.

För mer information:
Gabriel Högström, Telefon: 073-813 3707, E-post: gabriel.hogstrom@umu.se

Konditionens effekt mot hjärt-kärlsjukdom kan vara ärftlig

 lästid ~ 3 min