Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Självvald gånghastighet kan vara en indikation på om ett högt blodtryck innebär en ökad risk för tidig död eller inte. Enligt en avhandling vid Umeå universitet verkar högt blodtryck vara förenat med ökad risk för död inom fem år hos mycket gamla personer med en gånghastighet på minst 0,5 m/s. Hos personer med lägre gånghastigheter kan istället lågt blodtryck kopplas till ökad risk för tidig död.

– För att kunna individanpassa en behandling och undvika över- och underbehandling är det viktigt att vi har lättanvända mått som kan skilja ut de personer med högt blodtryck som har en ökad risk för tidig död från dem som inte har det. Det är särskilt viktigt bland mycket gamla personer (över 85 år), som har ökad risk för läkemedelsbiverkningar. Självvald gånghastighet verkar vara ett sådant mått, men det behövs mer forskning på området, säger Bodil Weidung, som är läkare och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik.

Bodil Weidungs avhandling bygger på epidemiologiska undersökningar av över 1000 deltagare i befolkningsundersökningen Umeå 85+/GERDA. Blodtrycksförändring och risken för död eller stroke studerades i förhållande till olika blodtrycksnivåer och olika hälsofaktorer över två till fem års tid. Som indikator på hälsotillstånd användes olika objektiva mått, bland annat självvald gånghastighet mätt över en kort sträcka (2,4 meter) samt ett välanvänt kognitionstest, Mini-Mental State Examination.

Gånghastighet mått på blodtryckets roll
Studien visade att det systoliska blodtrycket sjönk under en femårsperiod hos 62 procent av deltagarna, vilket till viss del verkade förklaras av försämrad hälsa men även av den initiala blodtrycksnivån. Risken för död i relation till olika blodtrycksnivåer skiljde sig mellan grupper med olika gånghastigheter. Bara bland dem som gick snabbare än 0,5 m/s var högt blodtryck förenat med ökad risk. Bland deltagare med lägre gånghastigheter var istället lägre nivåer av systoliskt blodtryck associerade med ökad risk för tidig död. Det sambandet förklarades dock bättre av andra faktorer, till exempel sjukdomar.

Forskningen visade också att både högt och lågt systoliskt blodtryck var förenat med ökad risk för tidig död bland personer med mycket svår kognitiv svikt. Vidare studier behövs för att utreda eventuella skillnader i sambandet mellan blodtryck och död hos personer med olika grader av kognitiv svikt. Enligt resultaten var strokerisken förhöjd med högt blodtryck och sambandet påverkades inte av vare sig gånghastighet eller kognition.

– Allt fler studier pekar på att hälsoskillnader har en avgörande betydelse för om högt blodtryck kan innebära en ökad risk för tidig död. Genom att beakta självvald gånghastighet har vi nu kunnat påvisa sådana förhållanden också hos mycket gamla människor, som i allmänhet har fler sjukdomar än yngre personer. Vi har även visat att högt blodtryck ökar strokerisken också vid mycket hög ålder. Fynden kan ge läkare som dagligen träffar dessa patienter ett bättre vetenskapligt beslutsstöd, säger Bodil Weidung.

Bodil Weidung kommer ursprungligen från Uppsala. Hon arbetar nu vid Enheten för geriatrik, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Avhandlingen: Blood pressure in very old age. Determinants, adverse outcomes, and hetereogeneity. (Svensk titel: Blodtryck vid mycket hög ålder. Förklarande faktorer, risksamband och betydelsen av hälsoskillnader.)

För mer information:
Bodil Weidung, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik, Umeå universitet
Telefon: 073-905 0694, E-post: bodil.weidung@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera