Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Inom några år hoppas man kunna börja använda växtnäringen i källsorterat mat- och toalettavfall från hushåll i Stockholms tätbebyggda innerstad som gödselmedel på åkermark.  

Cirka 1/3 av all växtnäring som används i jordbruket körs in till städer i form av mat. Där försvinner sedan en stor del av växtnäringen via soppåsar och toaletter. Stora delar av matavfallet går som blandat hushållsavfall till förbränning, och toalettavloppet hamnar i reningsverken där endast en mindre del av näringsinnehållet i avloppslammet går tillbaka till jordbruket.

– Vi vill ändra på det. I framtidens hållbara attraktiva städer måste man bli bättre på att ta vara på de resurser som finns i restprodukter, säger projektledaren Maria Lennartsson vid Stockholms stads exploateringskontor.

Värdefullt avfall
Projektet MACRO (MAt i Cirkulära RObusta system) bygger bland annat på kunskap från tidigare SP-projekt. SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI) har till exempel utvärderat kvaliteten i avfall från mat och toaletter, och studerat innovationstakten för nya system som sorterar ut toalettavfall.
– Den växtnäring i form av kväve och fosfor som kommer från svenska toaletter värderas till cirka 600 miljoner kronor per år. Ett källsorterat toalettavfall i snålspolande system gör det möjligt att återföra en kvalitetssäkrad gödselprodukt till jordbruket, säger Ida Sylwan, vid SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI).

Även SP Urban Water Management deltar i projektet. De har tidigare bland annat studerat sorterande avloppssystem utifrån hållbarhetsperspektiv.

Utveckling pågår på flera håll
Att införa källsorterande system i stadsmiljö innebär ett paradigmskifte, och är en kontroversiell fråga eftersom Sverige redan lyckas bra med reningseffektiviteten i de konventionella avloppssystemen. Men samtidigt pågår utveckling av källsorterande, vattensnåla toalettavlopp på flera håll i världen – säker vattenförsörjning är ett ökande globalt problem – och Sverige bedöms ha stora möjligheter att utveckla en betydande teknikexport på området.
En tekniklösning som talar till Sveriges fördel, är utbyggnaden av en testbädd som finansieras av Vinnova i H+ området i Helsingborg. I samband med det byggs 350 lägenheter med ett sorterande avloppssystem: i tre utgående rör separeras malt matavfall, klosettvatten och gråvatten. Systemet ska stå färdigt 2018, och betraktas som unikt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en av huvudparterna i projektet som har en total budget på 16,4 miljoner kronor.

Vakuumtoaletter i Stockholm
I MACRO-projektet ska man starta källsortering av mat- och toalettavfall i Stockholms innerstad.
– Målet att vi år 2025 ska ha ca 3 000 nya lägenheter utrustade med avfallskvarnar och vakuumtoaletter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, säger Maria Lennartsson.
Hon räknar med att projektet ska få stor uppmärksamhet, och att de nya sorterande avloppssystem som nu prövas kommer att spridas vidare till andra kommuner i Sverige.

MACRO-projektet finansieras till hälften av Vinnova, och till resterande del av Stockholms stad och 20 medverkande parter (kommuner, byggherrar, VA- och avfallshuvudmän, representanter för jordbruket, teknikleverantörer, branschorganisationer, konsulter, universitet och forskningsinstitut).

Läs om de planerade avfallslösningarna i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Kontakt:
Maria Lennartsson, projektledare MACRO, Stockholms stad, 072-726 82 89, maria.lennartsson@extern.stockholm.se
Ida Sylwan, projektledare SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik), 010-516 69 73, ida.sylwan@jti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera