Artikel från Umeå universitet

Lancet Countdown är ett nytt globalt forskningsinitiativ som ska ge beslutsfattare underlag för att kunna agera snabbare och med mer kraftfull policy mot klimatförändringen. Rapporten lanseras på FN:s klimatmöte i Marrakech.

Vid COP22, FN:s pågående klimatmöte i Marrakech, lanseras idag det nya initiativet Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change.

Det är ett globalt forskningsinitiativ där 16 organisationer, inklusive Umeå universitet, samarbetar för att genom vetenskapligt baserad kunskap samlad i årliga rapporter påskynda handling för att minimera klimatförändringens potentiellt “katastrofala hälsorisker.”

Initiativet möjliggörs i samarbete med tidskriften the Lancet och stiftelsen Wellcome Trust, som stödjer hälso- och klimatforskning. Som internationellt och multidisciplinärt forskningsintitiativ samlar Lancet Countdown 48 ledande experter från Umeå universitets Center för global hälsoforskning vid enheten för Epidemiologi och global hälsa och 15 andra forskningsinstitut för att följa och rapportera hur klimatförändringen påverkar människors hälsa.

Årliga rapporter
Lancet Countdown kommer att rapportera årligen i den medicinska vetenskapliga tidskriften The Lancet. Lancet Countdown ska även samarbeta med Världshälsoorganisationen WHO samt Meterologiska världsorganisationen WMO i syfte att skapa synergier och sprida det vetenskapliga arbetet.

Enligt Maria Nilsson, som tillsammans med forskarkollegan Peter Byass vid enheten för Epidemiologi och global hälsa är en av medförfattarna av Lancet Countdown, är de årliga rapporterna tänkta att informera och ge beslutsfattare underlag för att kunna agera snabbare och med mer kraftfull policy mot klimatförändringen.

Forskningsläget beskrivs
Relationen mellan hälsa och klimatförändring kommer att undersökas genom djupgående analyser av relevanta teman på global, regional, nationell och lokal nivå. Forskningsläget och initiativet beskrivs och analyseras i detalj i den inledande rapport som publiceras idag. De huvudteman som Lancet Countdown fokuserar på är:

  • hur klimatförändringen påverkar hälsa
  • hälsa kopplat till motståndskraft och anpassningsförmåga
  • samfördelar på hälsa från klimatomställning
  • finansiering och ekonomi
  • politiskt och breddat engagemang.

– En av de stora utmaningarna med den pågående globala klimatkrisen är att förmedla hur tidskritisk denna kollektiva situation är och hur omfattande som behovet är av att agera kraftfullt, säger Dr Richard Horton, som är chefredaktör för Lancet Countdown.

Lancet Countdown fyller ett viktigt behov genom att årligen presentera vetenskapliga bevis som noggrant följer utvecklingen och effekterna av klimatförändringen på hälsa och de fördelar som en snabbare respons medför.

Höja medvetenheten
– En rapport kommer att publiceras inför FN:s globala klimatmöte varje år för att höja den politiska medvetenheten, påskynda framsteg och visa hur beslutsfattare uppfyller sina klimatlöften och åtaganden, säger Maria Nilsson.

Kopplingen mellan klimatförändring och hälsa blir alltmer tydlig. Lancet Countdown bygger på forskningsresultat som 2015 presenterades i en rapport, Lancet Commission on Health and Climate Change, där Maria Nilsson var en av huvudredaktörerna och Peter Byass bidrog som medförfattande expert i global hälsa. Forskarkommissionens rapport konstaterade då att klimatförändringen både utgör en potentiellt katastrofal hälsorisk för människor och samtidigt kan vara 2000-talets största möjlighet att förbättra global hälsa om bara rätt åtgärder vidtas.

Luftföroreningar största hälsorisken
En bredare och djupare kunskapsbas om hur hälso- och klimattrender är sammankopplade kommer förtydliga fördelarna med ett kraftfullt agerande. Varje dag dör uppskattningsvis 18 000 personer av luftföroreningar, vilket gör det till den enskilt största miljörelaterade hälsorisken. Världsbanken beräknar att luftföroreningar kostar den globala ekonomin 225 miljarder dollar per år i relaterade förluster av arbetsinkomster.

Koldioxid och andra växthusgaser från fordonstrafik och energi från fossila bränslen står för merparten av luftföroreningar och är också den avgörande orsaken till klimatförändring. De hälsomässiga och ekonomiska vinsterna som kommer ur ett arbete med att minska och anpassa oss till klimatförändringen är en drivkraft för att agera, eftersom klimatförändringar tar längre tid innan de märks.

Komplement till FN:s klimatpanel (IPCC)
Lancet Countdown kompletterar andra initiativ såsom FN:s klimatpanel (IPCC) och den klimatforskning som de presenterar i en rapport vart femte till sjunde år. Lancet Countdown tillkommer också vid en kritisk tidpunkt för det internationella klimatsamarbetet och följer på ratificeringen av COP21-avtalet i Paris samt FN:s nya globala mål för hållbar utveckling (2030 Sustainable Development Goals).

Akademiker och policyexperter bjuds nu in av Lancet Countdown för att delta i en tre månader lång konsultationsprocess kring forskningsinitiativets målsättning och fokus. Event kommer att äga rum i London, Marrakech, Lima, Kampala, Peking och San Francisco.

Läs mer om Lancet Countdown

För mer information:
Maria Nilsson, Epidemiologi och global hälsa, Centrum för global hälsoforskning, Umeå universitet
070-349 7174; maria.nilsson@umu.se

Peter Byass, Epidemiologi och global hälsa, Centrum för global hälsoforskning, Umeå universitet
076-787 3007; peter.byass@umu.se (på engelska)

Forskningsinstitut som deltar i Lancet Countdown

Centre Virchow-Villermé
European Centre for Environment and Human Health
Imperial College London
International Livestock Research Institute
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Sustainable Development Unit
The Centre for Climate& Security
The Grantham Institute
Tsinghua University
Umeå universitets center för global hälsoforskning vid Epidemiologi och global hälsa
United Nations University
University College London
University of Exeter
University of York
Världshälsoorganisationen WHO
Meterologiska världsorganisationen WMO [/textblock

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera