Tema

Efter en stroke: låg utbildning lika stor riskfaktor som rökning och hög ålder

Universitetsutbildade och personer med hög inkomst har större chans att överleva perioden efter en stroke än personer med låg lön och låg utbildning. Under den akuta strokefasen är skillnaden i överlevnad liten för att sedan öka. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Resultaten tyder på att själva akutvården är jämlik men att personer med låg socioekonomisk status behöver mer riktade insatser efter sjukhusvistelsen, säger Anita Lindmark som har skrivit avhandlingen.

Studien är baserad på en statistisk bearbetning av uppgifter om 62 000 patienter som för första gången drabbades av stroke mellan 2001 och 2009 i det svenska strokeregistret Riksstroke. Efter justering för övriga riskfaktorer visade resultaten att socioekonomisk status – utbildning och inkomst – hade liten påverkan på överlevnaden första veckan efter stroke.

Anmärkningsvärda skillnader
Efter den akuta fasen hade däremot personer med hög inkomst och personer som var sammanboende lägre risk att avlida. Då framträdde även skillnader kopplade till utbildning; personer med universitetsutbildning hade lägre risk att avlida än personer med enbart grundskola. Skillnaderna är relativt stora och kan inte förklaras med medicinska faktorer som utskrivning av läkemedel.

– Det är anmärkningsvärt att effekten av låg inkomst är fullt jämförbar med effekten av andra traditionella riskfaktorer som rökning eller med fem års högre ålder, säger Anita Lindmark.

En annan del i avhandlingen handlar om hur man kan göra statistiska modeller för att utvärdera och göra rättvisa jämförelser av sjukhusens vårdkvalitet, trots att sjukhusen behandlar patienter som ser lite olika ut. Ett statistikverktyg i form av en öppen programvara för att analysera utfallet av jämförelser presenteras i avhandlingen.

Anita Lindmark är uppvuxen i Jokkmokk och bosatt i Umeå.

Avhandlingen: Statistical methods for register based studies with applications to stroke (Svensk titel: Statistiska metoder för registerbaserade studier med tillämpningar på stroke)

För mer information:
Anita Lindmark
Tel: 090-786 61 09
Mobil: 073-843 64 96
E-post: anita.lindmark@umu.se

Efter en stroke: låg utbildning lika stor riskfaktor som rökning och hög ålder

 lästid ~ 1 min