Den moderna ekonomin hålls samman av oräkneliga kontrakt. De nya teoretiska verktyg som årets nobelpristagare i ekonomi, Oliver Hart och Bengt Holmström, utvecklat hjälper oss att förstå verklighetens kontrakt och institutioner, och att undvika fallgropar när det gäller att skriva kontrakt.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA för deras bidrag till kontraktsteorin.

Samhällets många kontraktstyrda relationer innefattar till exempel de mellan aktieägare och företagsledningar, försäkringsbolag och bilägare, eller offentliga myndigheter och deras leverantörer. Dessa relationer inrymmer slumrande intressekonflikter och därför måste kontrakten utformas så att parterna har incitament att fatta beslut som gynnar deras ömsesidiga intressen. Årets pristagare har utvecklat kontraktsteorin, en generell tankeram för att analysera många olika frågor rörande utformningen av kontrakt, som bonusprogram för företagsledningar, självrisker i försäkring, och privatisering av offentliga verksamheter.

I slutet av 1970-talet visade Bengt Holmström hur en principal (exempelvis ägaren av ett företag) skall utforma ett optimalt kontrakt för en agent(företagets VD), vars handlande principalen inte fullt ut kan observera. Holmströms informationsprincip angav precis hur principalen bör koppla agentens ersättning till relevant information. Han visade också – i den enklaste principal-agent-modellen – hur det optimala kontraktet väger osäkerhet gentemot incitament. I senare arbeten utvidgade Holmström dessa resultat till mer realistiska situationer, nämligen: när anställda motiveras inte bara med pengar, utan även med framtida karriärmöjligheter; när agenten samtidigt utför många uppgifter, medan principalen bara kan observera vissa utfall; och när en medlem av en grupp kan åka snålskjuts på de andras arbetsinsatser.

Holmströms multitasking-modell visar att om en direktörs bonuslön betonar kortsiktiga kassaflöden kan han försumma företagets långsiktiga ställning. Illustration: ©Johan Jarnestad/Kungl. Vetenskapsakademien

Från mitten av 1980-talet gjorde Oliver Hart fundamentala bidrag inom en ny gren av kontraktsteorin som behandlar det viktiga fallet med inkompletta kontrakt. Eftersom det kan vara svårt att specificera varje eventualitet i ett kontrakt, fokuserar denna teori på den optimala fördelningen av kontrollrättigheter: vilken part skall ha rätt att fatta beslut under vilka omständigheter? Harts forskning om inkompletta kontrakt har kastat nytt ljus över frågor om ägande och kontroll i företag och har haft stort inflytande inom olika områden av ekonomi, juridik och statsvetenskap. Han har gett forskarna nya verktyg för att angripa frågor om vilka företag som bör fusionera, den bästa finansieringsbalansen mellan lån och eget kapital, och när skolor, fängelser och andra verksamheter bör vara privat eller offentligt ägda.

Genom sina insatser har Hart och Holmström lanserat kontraktsteori som ett fruktbart fält för samhälls vetenskaplig grundforskning. Under de senaste decennierna har de också studerat viktiga tillämpningar av teorin. Deras analys av optimala kontrakt lägger en intellektuell grund för att utforma politik och institutioner inom många områden, från konkurslagstiftning till politiska konstitutioner.

Om pristagarna

Oliver Hart, född 1948 (68 år) i London, Storbritannien. Fil. dr 1974 vid Princeton University, NJ, USA. Andrew E. Furer Professor of Economics vid Harvard University, Cambridge, MA, USA.

Bengt Holmström, född 1949 (67 år) i Helsingfors, Finland. Fil. dr 1978 vid Stanford University, CA, USA. Paul A. Samuelson Professor of Economics, och Professor of Economics and Management vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.

Prissumma: 8 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

Kontakt: Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, tel. 08-673 95 44, 070 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se

Sakkunnig: Per Strömberg, ordförande för Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, tel. 08-736 91 19, 072-91 64 50, per.stromberg@sifr.org

Läs mer på Kungliga vetenskapsakademiens webb. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera