Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur kreativ du är beror inte bara på din personlighet. Människor påverkas av det sociala klimatet och hur de uppfattar att andra ser på dem. Det i sin tur påverkar den kreativa prestationen och om man är villig att dela med sig av sin kreativa produkt till andra. Det visar en ny doktorsavhandling i psykologi från Karlstads universitet.

Nina Svensson har undersökt hur bland annat rädsla för bedömning kan försämra kreativiteten. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur olika faktorer minskar den kreativa prestationen. Fyra studier genomfördes med närmare 500 individer.

Resultaten visar att självcensur kan hindra människor från att delge sina idéer till andra och att det kan ha ett samband med rädsla att bli bedömd negativt av andra, osäkerhet på sin egen förmåga samt en strävan att göra rätt.

– Personer kan hålla tillbaka sina kreativa uttryck eller originella idéer av rädsla för hur andra kommer att bedöma dem. Följden kan bli att människor håller sig innanför de ramar och normer som de uppfattar i sin sociala miljö. Det kan göra att värdefulla och nyskapande idéer aldrig kommer till uttryck, säger Nina Svensson.

Rätt klimat behövs
Resultaten visar att omgivningen och klimatet är mycket viktigt för kreativiteten, både vad gäller antalet idéer och kvaliteten på lösningarna. Saker som oro för att göra fel, bli bedömd av andra, stress och låg tilltro till den egna förmågan hämmar kreativiteten. Är däremot klimatet stödjande och tillåtande ökar både antalet idéer och kvaliteten.Ett stödjande klimat kan till exempel innebära att det är accepterat att tänka annorlunda och ta risker.

Deltagarnas inställning till problemlösning påverkade också kreativiteten. Där några blev frustrerade över att försöka lösa en olöslig uppgift och kände att de hade misslyckats, fick andra större revanschlust. Några av deltagarna såg det som en tävling mot sig själva och tog det inte på så stort allvar medan andra jämförde sig med övriga, blev stressade och därmed mer blockerade i den kreativa processen.

– Resultaten kan vara viktiga för exempelvis företag och organisationer, eftersom det är möjligt att förändra det kreativa klimatet på en arbetsplats så att medarbetarnas kreativa potential kan tas tillvara. Jag kan även se att resultaten kan vara till nytta inom skolans värld.

För mer information: Nina Svensson, doktor i psykologi, Karlstads universitet, tel: 0765-825 620 eller nina.svensson@kau.se

Avhandlingen: Do you dare to think outside the box? Impacts of alcohol, negative affect and evaluation apprehension on inhibition of creative performance

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera