student i klinisk utbildning under övning
Foto: Hälsohögskolan, Jönköping University
Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sjuksköterskeprogrammen lägger stort fokus på bedömningen av studenter i den kliniska utbildningen. Det är en komplicerad process, eftersom det finns skillnader i hur vården utförs. Utmaningen för sjuksköterskeutbildningarna är att utveckla pålitliga utvärderingar av studenternas kompetens i omvårdnad.

I en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, har Vivien Xi Wu utvecklat ett nytt instrument för bedömning av studenter i klinisk utbildning.

En helhetssyn på kompetensbedömning omfattar kunskaper, färdigheter och professionell attityd, där begreppet kompetens innebär att kunna göra professionella bedömningar och ta ansvar för den kliniska situationen.

– Mina intervjustudier gjorde mig medveten om professionella och utbildningsrelaterade frågeställningar i samband med bedömning av klinisk kompetens. Arbetsbelastning, tid, resurser, tillräckligt förberedda handledare, och tillgång till tillförlitliga bedömningsinstrument påverkar kvaliteten på studenternas kliniska utbildning och utvärdering, säger Vivien Xi Wu.

Holistiskt bedömningsinstrument
Dessutom påverkades handledarnas beredskap och självtillit av vilken kompetens och vilket stöd de hade tillgång till. Personal i ledande befattningar inom vården liksom vid lärosätena har ett gemensamt ansvar för att forma en god lärmiljö, och att göra en helhetsbedömning av studenterna. Att alla intressenter medverkar när man utvecklar ett tillämpligt och pålitligt instrument för bedömning är också viktigt för processen.

The Holistic Clinical Assessment Tool (HCAT) har utvecklats av Vivien Xi Wu och är baserat på en litteraturgenomgång, kvalitativa forskningsresultat och kärnkompetens från sjuksköterse-professionen.

HCAT har potential att användas för att utvärdera sjuksköterskestudenters kliniska kompetens och ge specifik och kontinuerlig feedback för att förbättra studenternas kliniska lärande. HCAT fungerar inte bara som ett instrument för självreflektion för studenterna, utan ger också handledarna underlag när det gäller undervisning och bedömning. Dessutom kan HCAT användas för ömsesidig utvärdering och återkoppling. Det är viktigt att vården och lärosätena fastställer olika nivåer av kontinuerligt stöd för både studenter och handledare i processen.

Vivien Xi Wu är lärare vid Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore. Hon försvarade framgångsrikt sin avhandling Holistic Clinical Assessment for Undergraduate Nursing Students den 9 juni vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Fakultetsopponent var professor Unn-Britt Johansson, Sophia universitet, Stockholm, Sverige.

Kontakt: Vivien Xi Wu: vivien_wu@nuhs.edu.sg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera