Tema

Bolagsstyrning behöver anpassas utifrån varje enskilt företag

En begränsning av chefers auktoritet och självbestämmanderätt företagsledningen kan minska att företagsledningen agerar för sitt eget intresse skull, men också resultera i en oförmåga hos ledningen att ta tillvara lönsamma strategiska möjligheter som kan utveckla bolaget, säger Yuliya Ponomareva vid Linneúniversitetet, som skrivit avhandlingen Delegations fördelar och faror: Ledningens handlingsutrymme som en bro mellan strategisk ledning och bolagsstyrning.

Under de senaste två årtiondena har bolagsstyrning blivit ett alltmer omdebatterat ämne bland akademiker, utövare och beslutsfattare. En av följderna av denna debatt har varit en ökad kontroll över chefers och företagsledningars beslutsfattande. I synnerhet har en rad lagändringar och införande av allmänna regler för bolagsstyrelser ökat kontrollen av företagsledningar.

En begränsning och kontroll av företagsledningarnas mandat och beslutsrätt har antagits ge högre värde till aktieägarna.

Studier som har undersökt resultaten från dessa reformer har dock inte lyckats hitta några belägg för att detta verkligen stämmer i praktiken. I Yuliya Ponomarevas avhandling undersöks detta fenomen genom att studera delegation av beslutsmakt till företagsledningen, men framför allt avsaknaden av delegation.

– Å ena sidan kan en begränsning av chefers auktoritet och självbestämmanderätt minska att företagsledningen agerar för sitt eget intresse skull, å andra sidan kan det resultera i en oförmåga hos ledningen att ta tillvara lönsamma strategiska möjligheter som kan utveckla bolaget, säger Yuliya Ponomareva och fortsätter:

– Detta tillvägagångssätt belyser balansen mellan att hindra och möjliggöra företagsledningars beslutsfattande. Denna balans kommer att påverkas av kompromisser mellan kostnader för opportunistiskt agerande av ledningen och de vinster man kan uppnå genom strategisk utveckling.

Detta innebär att kopplat till vilken typ av verksamhet som bolaget är aktivt i, kommer varje bolag att behöva utvärdera såväl nackdelar som fördelar med delegering. Vinsten med detta förhållningssätt ligger i erkännandet av det som är den huvudsakliga fördelen med affärsverksamhet i bolagsform – det vill säga effektiv delegering.

– Även om ett ensidigt fokus på kontroll av chefer kan fungera som en garanti för att aktieägarnas medel inte missbrukas, så berövar det även bolagen möjligheten att nå sin fulla potential vad gäller tillväxt och strategisk utveckling, förklarar Yuliya Ponomareva.

Avhandlingen: Costs and Benefits of Delegation: Managerial Discretion as a Bridge between Strategic Management and Corporate Governance
Delegations fördelar och faror: Ledningens handlingsutrymme som en bro mellan strategisk ledning och bolagsstyrning

Kontakt: Yuliya Ponomareva, yuliya.ponomareva@lnu.se, 0470-70 87 66 (engelskspråkig) Carina Sörgårn, kommunikatör, carina.sorgarn@lnu.se, 070-525 87 99

Bolagsstyrning behöver anpassas utifrån varje enskilt företag

 lästid ~ 2 min