Tema

Över hälften kör för fort på 40-väg

Under hösten 2015 gjorde NTF en mätning som följer upp förändringar av trafikanternas hastighetsval på vägar i tätort. VTI har nu analyserat resultaten som visar att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem. Sämst är det på 40-vägar.

2009 fattades ett riksdagsbeslut där målet är att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan åren 2007 och 2020. En av indikatorerna för att följa utvecklingen är hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet. Ett delmål är att minst 80 procent av trafiken håller gällande hastighetsgräns.

Den första mätningen av hastigheter på kommunala vägar i tätort genomfördes 2012 och under 2015 gjordes den tredje uppföljande mätningen. För att nå målet att 80 procent av trafiken ska följa gällande hastighetsgräns år 2020 är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver förbättras.

Inga signifikanta förändringar
– Vad vi kan se i den här mätningen är att det inte skett några signifikanta förändringar jämfört med 2014, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Vad gäller efterlevnaden av hastighetsgränserna var det totalt sett 64 procent av den studerade trafiken som höll hastighets­gränsen i den senaste mätningen. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim, där endast 44 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 66 procent som höll hastighetsgränsen, vid 60 km/tim 75 procent och 70 km/tim 72 procent .

Jämför man med 2014 har det inte skett några signifikanta förändringar av reshastigheten och såväl 2014 som 2015 var hastigheten drygt en km/tim lägre på dagen än på natten.

– Sammanfattningsvis kan konstateras att de genomsnittliga reshastigheterna i tätort ligger under gällande hastighetsgräns, men bristande hastighetsefterlevnad är fortfarande ett problem, säger Anna Vadeby.

Mätningarna genomfördes med radar av NTF:s personal under september i 23 olika orter, på kommunala huvudvägar med hastighetsgränser mellan 40 km/tim och 70 km/tim. I varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 69 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka.

VTI rapport 887: Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar 2015 

Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar 2015

För mer information:
NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande): Marie Nordén, generalsekreterare NTF, tel: 0702-21 59 65
VTI: Anna Vadeby, tel: 013-20 42 34

 

Över hälften kör för fort på 40-väg

 lästid ~ 2 min