Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Väderobservationer i Sverige visar att temperaturer, regnmängder och extremt kraftig nederbörd har ökat och trenden kommer att fortsätta. Nu har konsekvenserna av de framtida klimatförändringarna kartlagts i forskningsprojektet Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige.

Under de senaste 20 åren har en rad kraftiga och ihållande regn drabbat Sverige med översvämningar, ras och skred som följd.

I forskningsprojektet Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige studeras de tre klimatutsatta platserna Falkenberg, Karlstad och Haparanda.

− Det finns stora risker för att fler skyfall och översvämningar i vattendrag och sjöar kommer att öka i framtiden, säger Deliang Chen, projektledare och professor vid Göteborgs universitet.

Lokala klimatscenarier har modellerats
För att kunna förutsäga framtida översvämningar har forskarna modellerat fram lokala klimatscenarier med hjälp av bland annat globala klimatmodeller, regionala klimatsimuleringar och statistiska metoder.

− Med detta som utgångspunkt kunde sårbarheter inom de översvämningshotade områdena analyseras, riskerna kunde kartläggas och förslag på åtgärder tas fram, säger Deliang Chen professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Syftet med projektet har varit att stödja och utveckla metoder för det klimatanpassningsarbete som pågår i kommuner och länsstyrelser runtom i Sverige.

Störst översvämningsrisk i Karlstad
Analyser visar att Karlstad är en av de städer i Sverige där översvämningsrisken är som störst. Staden ligger på ett delta vid Klarälvens utlopp i Vänern. Det ger dubbla översvämningsrisker, dels vid höga flöden i älven och dels vid högt vattenstånd i Vänern.

I ett framtida klimat kommer nederbördsmängden att öka i Karlstad, framförallt på hösten och vintern. Forskarna ser därför ökade risker för ökade vattennivå i Klarälven och höjd vattennivå i Vänern.

Översvämningshot i Haparanda
Resultaten visar också att det i Haparanda finns risk för att Torne älv kan svämma över, särskilt under islossningen i april-maj eftersom det kan bildas isproppar som snabbt kan dämma upp älven. Även havsnivån kan bli ett problem i Haparanda. Vid kortvariga stormar och lågtryckssituationer kan vattennivån stiga kraftigt.

Ökad nederbörd i Falkenberg
I Falkenberg blir temperaturökning i framtiden något mindre än den globala, medan nederbörden ökar för Ätrans avrinningsområde, enligt klimatmodelleringen. En viktig slutsats forskarna drar är att Ätrans vattennivåer är känsliga för havsvattenståndet.

För mer information:
Deliang Chen, August Röhss professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, tel: +46 (0)31 786 4813, deliang@gvc.gu.se, http://rcg.gvc.gu.se/dc

Fotnot: Projektet Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige är ett samarbete mellan SMHI, Göteborgs universitet och Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet med stöd från en referensgrupp bestående av representanten från myndighet, kommuner, och försäkringsbolag. Projektet har finansierats av MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera