Tema

Äldre psoriasispatienter får sämre vård

Ålder spelar stor roll för patienternas tillgång till behandling med biologiska läkemedel – som är det mest effektiva sättet att tackla psoriasis. En åldersökning med 30 år resulterade i ungefär 65 procent mindre sannolikhet att få behandling med biologiska läkemede, visar forskare vid Uemå universitet.

En grupp forskare under ledning av Marcus Schmitt-Egenolf vid Umeå universitet har i en kohort-studie undersökt hur åldrande påverkar psoriasispatienters tillgång till moderna läkemedel i psoriasisvården.

Studien, som är den första av sitt slag, fann att äldre patienter har sämre tillgång till den relativt nya biologiska behandlingen mot psoriasis, som är mer effektiv men också dyrare än motsvarande konventionell systemisk behandling. Studien visade att patienters tillgång till behandlingsmetoden minskade för varje år av åldrande.

Tydlig ojämlikhet
– Dessa resultat tyder på att bland patienter som verkar lika på alla viktiga sätt förutom ålder finns stora skillnader i tillgång till biologiska behandlingar, säger Marcus Schmitt-Egenolf, som är professor i dermatologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och seniorförfattare av artikeln.

– Ojämlikheterna blir tydliga om vi jämför en mor och hennes dotter och antar att det är en 30-årig generationsskillnad mellan dem. Modern har en tredjedel så stor chans att påbörja en biologisk behandling som hennes dotter och detta endast på grund av att hon är äldre.

Den ojämna tillgången till behandlingsmetoden visar att förbättringar behövs för att minska ojämlikheten i klinisk praxis. Ytterligare forskning behövs dock för att undersöka hur mycket av detta påverkas av patienternas egna val.

Biologiska läkemedel mer effektiva
I Sverige finns uppskattningsvis 200 000 – 300 000 individer med psoriasis. Till skillnad från mild psoriasis, som behandlas med salvor, så behöver patienter med måttlig till svår psoriasis ofta regelbundna systemiska behandlingar. Många patienter med måttlig till svår psoriasis påbörjar behandling med biologiska läkemedel när andra metoder inte ger tillräcklig respons.

Den första biologiska behandlingen, som generellt antingen verkar mot T-celler eller blockerar proteiner i immunsystemet, blev godkänd för psoriasisbehandling i Sverige 2004. Dessa preparat har både hög effektivitet och höga anskaffningskostnader.

Genom att analysera hälsodata från 1465 psoriasispatienter har forskarna i studien kunnat använda en modell för att mäta vilken effekt åldrande har på sannolikheten att påbörja en behandling med biologiska läkemedel. Studien beaktade variabler såsom kön, BMI, samsjuklighet (det vill säga att ha andra sjukdomar utöver psoriasis), bedömd svårighetsgrad av psoriasis, och patientens utbildningsnivå. Dessa variabler är kända för att påverka förskrivning av biologiska läkemedel, och valdes för att möjliggöra för forskarna att objektivt uppskatta effekten av endast ålder.

Artikel (British Journal of Dermatology)
British Journal of Dermatology, artikel: Evaluating equality in psoriasis healthcare: a cohort study of the impact of age on prescription of biologics. Författare: M. Schmitt-Egenolf, K. Geale och M. Henriksson. DOI: 10.1111/bjd.14331

Kontakt:
Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Telefon: 090-785 2875, E-post: marcus.schmitt-egenolf@umu.se

Äldre psoriasispatienter får sämre vård

 lästid ~ 2 min