Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stora omorganisationer kan tära på både chefer och medarbetares krafter och bidra till dåligt psykiskt mående och långtidssjukskrivningar. Men det finns organisatoriska vägar till bättre psykisk hälsa för alla inblandade i en stor organisationsförändring, visar en studie som undersökt faktorerna bakom lyckade omorganisationer inom kommunal förvaltning.

Enligt tidigare forskning finns det ett starkt samband mellan omorganisationer och ohälsa bland medarbetare och chefer. Långtidssjukskrivningar och förtidspension är några exempel på konsekvenser som kunnat kopplas till större organisationsförändringar, särskilt inom socialtjänsten och i större kommuner.

– Det finns mycket eländesforskning om organisationsförändringar så vi valde istället att också undersöka vad som tycks fungera. Vi ville ta reda på vad som kännetecknar organisationer som lyckas väl med större omorganisationer och vad som kan göras för att chefer och medarbetare ska uppleva en god psykosocial arbetsmiljö, även i förändringstider, säger Stefan Szücs, docent vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Tydlighet och delaktighet avgörande
Han har tillsammans med forskarkollegorna Lotta Dellve, Annika Härenstam och Lisa Björk kartlagt den psykiska hälsan hos personalen inom kommunala förvaltningar som befunnit sig mitt i större omorganisationer.

Studien visar att tydlighet och delaktighet är två avgörande faktorer för att främja gott psykiskt mående bland både personal och chefer.

– En tydlig ledning är mycket viktigt för medarbetarnas mående vid större omorganisationer. Men lika viktigt är tydlighet i form av riktat organisationsstöd, genom till exempel preventiva hälsoprogram, som är tydligt kopplat till bättre hälsa och färre långtidssjukskrivningar, säger Stefan Szücs.

Delaktighet, både i form av socialt stöd mellan chefer och personligt chefsstöd i förhållande till medarbetare, påverkar också personalens psykiska hälsa vid omorganisationer. Särskilt viktigt för att skapa delaktighet är det personliga samtalet mellan chefen och medarbetare.

Mötas i mindre grupper
– Det räcker inte att chefen för ut budskapet om en omorganisation via arbetsplatsträffar. Chefskap via andra personliga samtal där chefer och anställda möts i mindre grupper eller enskilt är oerhört viktigt för medarbetarna i ett sådant läge. Det skapar förutsättningar för delaktighet, säger Stefan Szücs.

Ett tillitsfullt samarbete chefskollegor emellan och möjlighet till ett öppet resonemang inom chefsgruppen är enligt Stefan Szücs på liknande sätt viktigt för chefen som ska genomföra omorganisationen. Studien visar också att ett mer strukturellt stöd till chefer bidrar till ett bättre psykiskt mående.

– Strukturellt chefsstöd handlar om att det måste finnas regler och policies att luta sig mot som chef och att det finns ett stöd från personalavdelningen. Likaså att chefens uppdrag är avgränsat och tydligt, säger Stefan Szücs.

Forskningsprojektet Organisatoriska vägar till hälsa: Långsiktigt hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner består av sex delstudier och är finansierat av AFA försäkringar. Studier genomfördes 2004, 2008 och 2012 där ledande representanter från politik, administration och professioner från Sveriges samtliga 290 kommuner deltog genom att besvara en enkät. Mellan 50 till 60 procent av de tillfrågade svarade att de genomfört en större omorganisation det senaste året/innevarande mandatperiod. Med större omorganisation menas här förändringar som omfattar hela kommunen eller innebär att hela kommunala verksamheter förändras.

För mer information kontakta:
Stefan Szücs, docent i statsvetenskap, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet,. stefan.szucs@socwork.gu.setel: 031-786 4498

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera