Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stadens växter kan påverka den lokala luftkvaliteten både positivt och negativt. Växtlighet i trånga gaturum kan försämra luftkvaliteten lokalt om den placeras så att den stänger in luftföroreningarna.

Vegetationens i staden minskar den totala mängden luftföroreningar genom att luften filtreras.

– Den negativa effekt som kan uppstå beror på att växterna är som vindskydd och minskar vindhastigheten, vilket minskar utspädningen av lokala utsläpp och kan öka halterna i närområdet. Det är därför viktigt att tänka på var man placerar växtligheten, säger Sara Janhäll, forskare på VTI.

Undvik tät plantering i trånga trafikrum
I täta stadsmiljöer där utspädningen av luftföroreningar kan vara begränsad redan utan vegetation är det en stor risk att halterna ökar om växtligheten placeras fel. Undvik exempelvis tät plantering av täta träd i trånga och trafikerade gaturum.

– Däremot är det bra att placera växtlighet som en barriär mellan utsläppskällor och befolkningen, till exempel vid större transportleder, så att spridningen av föroreningarna begränsas och luften filtreras på sin väg, säger Sara Janhäll.

VTI rapport 876 beskriver var forskningen befinner sig inom området i dagsläget och ger rekommendationer när det gäller planering av växtlighet i staden. Några av de rekommendationer som förklaras mer ingående i rapporten är:

  • Placera gärna växtlighet nära utsläppskällan där halterna är höga, för att öka möjligheten att filtrera bort föroreningar eller styra undan den förorenade luften.
  • Använd med fördel vegetation som barriärer mellan trafiken och befolkningen. Välj låga häckar om utspädningen av föroreningarna är viktig på platsen.
  • Planera redan från början vilken typ av växter som ska planteras var och tag hänsyn till alla de effekter av vegetation som kan uppstå i en komplicerad stadsmiljö. Väg också olika delar av miljöeffekterna mot varandra.

Det är i dagsläget svårt att beskriva vegetation på ett sätt som enkelt relaterar till dess effekt på luftkvalitet.

– Ytterligare forskning inom området är av stor vikt och pågår konstant, vilket gör att både val av placering och vegetation utvecklas hela tiden, säger Sara Janhäll.

Vegetationens inverkan på luftmiljön, VTI rapport 876

Artikel
Review on urban vegetation and particle air pollution – Deposition and dispersion Atmospheric environment, 105, 130–137.

För merinformation kontakta:
Sara Janhäll, +46 31 750 26 19 sara.janhall@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera