Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2015

​​​Brister i bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga

Bedömningen av arbetsförmåga och informationen i läkarintyg behöver förbättras i sjukskrivningsärenden. En mer effektiv samverkan mellan primärvårdens professioner och fokus på kvalitet i mötet mellan vårdpersonal och sjukskrivna patienter är viktiga faktorer. Det konstaterar Marine Sturesson i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 29 oktober.

Sjukskrivningarna ökar igen och det är viktigt att fundera över hur hälso- och sjukvården arbetar i sjukskrivningsprocessen. Tidigare forskning har pekat på att brister i hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivna kan främja långa sjukfall. Det finns därför behov av att utveckla arbetssätt som på bästa sätt gynnar användandet av tillgänglig kompetens inom primärvården.

Arbetsterapeuter är en av de yrkesgrupper som finns inom primärvården och som i högre utsträckning skulle kunna bidra med sin kompetens. I sin avhandling redovisar Marine Sturesson en studie där ett nytt arbetssätt prövades. Idén var att tidigt i sjukskrivningsärenden engagera enheternas arbetsterapeut för att bedöma den sjukskrivnes aktivitets- och arbetsförmågerelaterade problem.

– Resultaten visar på svårigheter att införa nya arbetssätt. Det krävs stort stöd i genomförandeprocessen och att de involverade medarbetarna anser att sjukskrivningsarbetet är ett prioriterat område, säger Marine Sturesson.

Eftersom vissa anammande arbetssättet och andra inte, krävs det fler studier för att utvärdera effekterna av ett sådant arbetssätt.

Marine Sturesson har också studerat kvaliteten på utfärdade läkarintyg. Studien visar på att mer än en tredjedel av läkarintygen för sjukskrivning som utfärdats i primärvården saknar nödvändig information. Det framkom också att läkarintyg som var utfärdade för kvinnor i större utsträckning hade brister än intyg utfärdade för män.

– Om det saknas information kan Försäkringskassan inte fatta beslut om ersättning eller avgöra om samordnade rehabiliteringsinsatser behövs, vilket i sin tur skapar problem för den sjukskrivne.

En annan studie i Marine Sturessons avhandling visar på att begreppet arbetsförmåga, som är centralt i arbetet med sjukskrivna, är svårtolkat och har en komplex struktur med många samverkande komponenter. För att bedöma arbetsförmåga krävs bland annat information om vad individen har för arbetsuppgifter och vad dessa innebär. Om den sjukskrivande läkaren saknar information blir det svårt för honom/henne att bedöma arbetsförmågan.

– För att patienten ska kunna ta del av sjukförsäkringen krävs att läkaren styrker att det är sjukdomen som är orsaken till den nedsatta arbetsförmågan. Eftersom arbetsförmågan kan påverkas av så många olika faktorer kan detta vara svårt att avgöra.

Avhandlingen lyfter också fram upplevelsen av mötet mellan sjukskriva och personal inom primärvården.

– Vårdpersonalen kan underlätta sjukskrivna personers återgång i arbete genom att tillsammans med individen skapa en strukturerad plan samt stödja individen framåt i processen och dennes aktivitetsbalans. Möten i vården måste bygga på ömsesidig tillit.

Studie
I den första studien användes fokusgrupper för att undersöka arbetsterapeuters och läkares syn på arbetsförmåga och deras erfarenheter av att bedöma arbetsförmåga.Den andra studien utvärderade genomförbarheten och effekten av en intervention som prövades vid fyra hälsocentraler där arbetsterapeuter medverkar i bedömning av arbetsförmågan för sjukskrivna personer. I studie tre intervjuades 21 personer som var eller nyligen varit sjukskrivna om vad de uppfattar som viktigt i kontakten med primärvården. Den fjärde studien utvärderande kvaliteten av den information i läkarintyg som utfärdats i primärvården.

Marine Sturesson är legitimerad arbetsterapeut och har arbetat i många år inom Västerbottens läns landsting. Sedan 2006 arbetar hon med verksamhetsutveckling av försäkringsmedicinska frågor inom enheten för Vård och kvalitet i Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting.

Avhandling
Torsdagen den 29 oktober försvarar Marine Sturesson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering sin avhandling med titeln: The sick leave process in primary health care – encounters, assessments and collaboration. Svensk titel: Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan. Disputationen äger rum klockan 09.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Kristina Alexanderson Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm. Huvudhandledare är Birgitta Bernspång.

Kontaktinformation
Marine Sturesson

Telefon: 070-300 82 31

E-post: marine.sturesson@vll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera