Tema

Ideologisk samsyn mellan parter skapade stabil utrikespolitik i Georgien

Avhandlingen”Beacon of Liberty: Role Conceptions, Crises and Stability in Georgia’s Foreign Policy, 2004-2012” utforskar förhållandet mellan en regerings utrikespolitik och dess uppfattning om sin roll i världspolitiken.

Den 18 september disputerar Niklas Nilsson, doktorand vid Södertörns
högskola och Uppsala universitet, i statsvetenskap med sin avhandling.
Genom en djupgående fallstudie av Georgiens relationer med USA under åren 2004-2012 har han studerat stabilitet och förändring i utrikespolitiska roller, deras koppling till politiska beslut och hur de påverkas av politiska kriser.

När Mikheil Saakashvili valdes till president i Georgien 2004 deklarerade han en utrikespolitisk linje som skulle göra Georgien till ett föregångsland avseende reformer och demokratisering i det postsovjetiska området, och ge ett viktigt bidrag till euroatlantisk säkerhet.

Under hela sin tid vid makten och fram till förlusten i parlamentsvalet 2012 vidhöll Saakashvilis regering sin ambition att upprätta dessa internationella roller för Georgien, trots att de över tid blev alltmer motsägelsefulla och ifrågasatta såväl internationellt som inrikespolitiskt. Avhandlingen visar hur den georgiska regeringens uppfattning om sina roller som ett demokratiskt föregångsland och en aktiv medlem i den euroatlantiska säkerhetsgemenskapen utgjorde stabila referenspunkter för Georgiens utrikespolitik under denna period. Dessa roller var framförallt relevanta i relationen mellan Georgiens och USA:s regeringar och mötte allvarliga utmaningar över tid, framförallt i samband med upploppen i Tbilisi i november 2007 och kriget mot Ryssland i augusti 2008.

I båda fallen tvingades den georgiska regeringen hantera konflikter mellan sina egna rolluppfattningar, förväntningar från sina amerikanska motparter samt behovet att fatta snabba beslut i krissituationer. Gradvis harmonisering Genom att tillämpa utrikespolitisk rollteori och krishanteringsteori visar avhandlingen hur utrikespolitiska roller växer fram genom interaktion mellan aktörer och viktiga motparter över tid och bidrar till en gradvis harmonisering av egna rolluppfattningar och omvärldens förväntningar. Men avhandlingen demonstrerar också hur politiska kriser och hanteringen av dessa kan hota rollers trovärdighet och legitimitet och skapa incitament för förändring av både roller och utrikespolitik.

Empiriskt fokuserar avhandlingen på den georgiska regeringens utrikespolitik gentemot USA under åren 2004-2012 med särskilt fokus på de kriser som uppstod 2007-2008 och de åtgärder den georgiska regeringen vidtog för att hantera konsekvenserna av dessa kriser. Analysen bygger på ett unikt förstahandsmaterial, inklusive intervjuer med medlemmar i de utrikespolitiska eliterna i Georgien och USA och konfidentiell diplomatisk korrespondens.

Avhandlingens slutsats är att den relativa stabiliteten i Georgiens utrikespolitik under dessa år grundade sig på en djupgående ideologisk samsyn mellan den georgiska regeringen och dess amerikanska motparter angående Georgiens internationella betydelse. Men också på den georgiska regeringens förmåga att anpassa både sina rolluppfattningar och sin utrikespolitik till krissituationer, förväntningar från viktiga motparter, samt kontextuell förändring.

Kontaktinformation
Niklas Nilsson e-post: niklas.nilsson@statsvet.uu.se

Ideologisk samsyn mellan parter skapade stabil utrikespolitik i Georgien

 lästid ~ 2 min