Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2015

​​​Blandade nätverk en resurs för företagande kvinnor

Företagande kvinnor med ett heterogent nätverk är mer villiga att ingå i nya relationer, och utvecklade nätverk ger möjlighet att nå resurser som utvecklar kvinnors företag. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet som pekar på att utformningen av utvecklingsprogram för kvinnors företagande bör ses över.

Kvinnors företag ses ofta om en resurs för utveckling. Tidigare forskning har dock visat att kvinnors företag inte växer i samma utsträckning som mäns företag. Vilka är då hindren som företagande kvinnor stöter på och som påverkar att deras företag inte utvecklas, och hur kan stödjande insatser utformas på bästa sätt? Tidigare studier har visat att brist på finansiellt kapital varit ett betydande hinder för utveckling av kvinnors företag liksom att företagandet varit manligt kodat, med mannen som företagare som norm i samhället. Andra studier har visat att företagande kvinnor har begränsade nätverksrelationer och inte använder dem så effektivt. Att stimulera utvecklingen av socialt kapital, där relationer och tillit är viktiga delar, kan därför vara betydelsefullt för utveckling av kvinnors företag.

Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om hur utveckling av socialt kapital kan förstås genom att belysa och analysera vad som utmärker relationer och tillit samt att ge exempel på hur detta kan stimuleras i utvecklingsprogram för företagande kvinnor.

– Avhandlingen visar att personliga nätverk, familj och släktingar samt vänner uppfattas som stödjande relationer för företagande kvinnor. De som har ett heterogent nätverk visar dessutom en större villighet för att ingå i nya relationer jämfört med dem som inte har det, och graden av tillit påverkar villigheten att utveckla relationer i utvecklingsprogram, säger Maria Bogren, doktorand.

Resultaten visar också att när kvinnors företagaridentitet utvecklas, så blir deras nätverksrelationer allt mer professionella.

Utifrån avhandlingens resultat diskuteras hur utvecklingen av socialt kapital kan stimuleras i utvecklingsprogram. Vid sammansättning av deltagar­grupper, i utvecklingsprogram, bör exempelvis homogenitet och heterogenitet beaktas så att deltagarna är tillräckligt lika för att känna trygghet, men tillräckligt olika för att erfarenhets­utbytet mellan deltagarna ska främjas. Social aktivitet, genom nedlagd tid och visat engage­mang, är något som stärker utvecklingen av relationer och tillit. För att stimulera utveckling av socialt kapital finns det anledning att se över upplägg och innehåll i utvecklingsprogram.

Avhandlingen utgår från tre genomförda studier. En fallstudie i ett utvecklings­program med företagande kvinnor från Norge och Sverige. En enkätstudie till före­tagande kvinnor i Norge och Sverige och en annan till projektledare av utvecklingspro­jekt för att stimulera kvinnors företagande i Sverige.

Avhandlingen heter Socialt kapital – relationer och tillit – för utveckling av kvinnors företagande

Kontaktinformation
Maria Bogren, doktorand, 010- 142 88 59, e-post maria.bogren@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera