Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2015

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

I Mälardalen finns planer på att öka på turerna inom regionaltågstrafiken men forskare på VTI anser att det finns lite som tyder på att det är rätt väg att gå.

Bolaget Mälab vill kunna öka resandet genom att erbjuda en ökning av turtätheten. Men forskare på VTI anser att ökad turtäthet i stället kan bli kostsam.

– Vår studie indikerar att kostnaderna för att köra ytterligare avgångar är större än de tillkommande intäkterna, säger Roger Pyddoke, forskare på VTI. Han är förvånad över varför Mälab eller politiker inte har tittat mer noggrant på vad fler turer innebär.

– Vi ville göra en analys av om det är företags- och samhällsekonomiskt lönsamt med fler turer. Jag anser att det är viktigt att veta, oberoendet av hur mycket trafik som finns eller vem som kör trafiken i Mälardalen framöver.

Är det istället så att minskad turtäthet är lönsamt för både samhället och för operatören?

– Ja, det är vad våra beräkningar säger. Vår modell beaktar inte alla aspekter och nettoeffekterna vi ser är små. Beräkningarna tar exempelvis inte hänsyn till att olika arbetspendlare har mycket olika tidsvärden, säger Roger Pyddoke.

Studien är ett försök att undersöka om det är ekonomiskt lönsamt för företag och samhället att öka resmöjligheterna med regionaltåg. Studien visar att minskad turtäthet är både företags- och samhällsekonomiskt lönsamt.

Sänkta taxor lönsamma
Orsaken till att en frekvensökning inte är lönsam är att ökningarna i resande och därmed nyttorna inte är tillräckligt stora för att väga upp de ökade kostnaderna. Enligt studien är sänkta taxor företagsekonomiskt olönsamma men samhällsekonomiskt lönsamma.

– Både minskad turtäthet och sänkta taxor bidrar till förbättrat samhällsekonomiskt netto. Effekterna på samhällsekonomiskt netto är dock relativt små.

Bakgrunden till denna studie är att kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen genom bolaget Mälab har avsikt att upphandla en operatör som bedriver trafiken med rullande materiel som ägs av Mälab. Detta skulle i så fall ersätta det avtal som förhandlats fram med SJ om en trafik som är mer omfattande än vad som skulle bli fallet om trafiken skulle bedrivas på helt kommersiella villkor.

Resandet med regionaltåg I Sverige har ökat med 179 procent från 1992 till 2012. Samtidigt har antalet avgångar ökat väsentligt. Konsekvenserna av denna ökning har inte analyserats från företagsekonomisk och samhällsekonomisk utgångspunkt. Resultaten indikerar således att det inte går att öka det samhällsekonomiska värdet av regionaltågstrafiken enbart med ökad frekvens.

– Den här studien ger exempel på hur man kan utvärdera förslag till förändrat tågutbud och hur man kan tänka om vilka förändringar som kan vara bra, säger Roger Pyddoke.

Studien har finansierats av Centrum för Transportstudier (CTS) i Stockholm, med delfinansiering av Trafikanalys. Rapporten i sin helhet

Kontaktinformation
Roger Pyddoke. Telefon: +46 8 555 770 30 Mobiltelefon: +46 70 917 42 07 E-post: roger.pyddoke@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera