Artikel från VTI
20 maj 2015

Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

​Flera studier har visat att olyckor med mopeder bland unga ofta är förknippade med trimning, höga hastigheter, alkohol och bristande hjälmanvändning. VTI-forskare konstaterar att föräldrar spelar en viktig roll eftersom deras beteende i trafiken påverkar barnens körstil.

Statistik över mopedförsäljning visar att allt färre mopeder säljs i Sverige. Störst är nedgången för moped klass I. Nedgången avspeglar sig i olycksutvecklingen där antalet skadade och dödade mopedister minskar över tid.

– Det är bra att olyckorna och skadorna minskar men vi ser fortfarande ett stort problem, framför allt bland 15-åringar. Under åren 2004 till 2012 omkom cirka 100 mopedister och många blir allvarligt skadade varje år med stora konsekvenser för de inblandade och samhället, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

VTI har nyligen avslutat två studier rörande unga mopedisters säkerhet och beteende i trafiken. I den ena studien beskriver forskarna orsaker till mopedolyckor och en mängd faktorer som påverkar mopedisters beteende i trafiken (VTI rapport 856). Socioekonomisk bakgrund, attityden till beteendet och den norm som råder är några aspekter som påverkar vilka beslut förarna tar inför och under färd.

Den andra studien (VTI rapport 857) har gjorts för att öka kunskapen om föräldrars betydelse för unga mopedisters beteende i trafiken och hur man kan nyttja föräldrar som en resurs för ökad säkerhet. Resultaten visar att föräldrar spelar en viktig roll för ungas attityder, normer och beteenden i samband med mopedkörning. Föräldrarnas värderingar och beteende i trafiken påverkar barnens körstil och föräldrars engagemang i barnens utbildning har en positiv inverkan.

– Föräldrar kan på olika sätt hjälpa till att förbättra ungdomarnas kunskap och beteende i trafiken, men behöver stöd för att kunna ta kontroll. Ungdomar som får tydliga restriktioner är mindre benägna att ha ett riskfyllt körbeteende jämfört med de som inte har sådana restriktioner, säger Sonja Forward.

De huvudsakliga resultaten från enkätstudien visar att föräldrar har en stor tilltro till sin tonåring då det gäller kunskaper och uppträdande i trafiken, men de samtalar inte speciellt mycket om mopedkörning med sina barn. Vissa har infört restriktioner och då handlar det oftast om alkohol och hjälmanvändning. Studien visar också att synen på pojkar och flickor skiljer sig åt. Föräldrarna anser att flickorna är säkrare i trafiken, samtidigt som de har fler restriktioner än pojkarna.

Rapporten om föräldrars betydelse för unga mopedisters säkerhet avslutas med en rad rekommendationer med fokus på hur man kan öka föräldrars ansvar och engagemang i trafiksäkerhetsarbetet, exempelvis via internetforum, nätverk, utbildning och så kallad berättande körning.

Studien består av tre delar; litteraturgenomgång, enkätstudie och intervjustudie. I enkätstudien deltog 440 vårdnadshavare till tonåringar som godkänts på kunskapsprovet (AM) för  moped klass I och i intervjustudien intervjuades tio föräldrar.

VTI rapport 856 Unga mopedisters olycksinblandning – Orsaker och konsekvenser

VTI rapport 857 Mopedungdomars trafiksäkerhet – Föräldrars ansvar och engagemang

Mer information: Sonja Forward


Kontaktinformation
Presskontakt:
Andreas Schander
Telefon:
013–20 42 08
Mobil:
0709–21 82 86
Epost:
andreas.schander@vti.se
Presskontakt:
Helena Sederström
Telefon:
013-20 42 09
Mobil:
0708-832711
Epost:
helena.sederstrom@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera