Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2015

Klimatfrågans regionala betydelse i fokus

Boken Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin ger ett betydelsefullt bidrag till förståelsen av klimatets förändringar. Boken fångar de viktigaste förändringarna av det regionala klimatet i Kattegatt- Östersjöområdet, ett område som berör 90 miljoner människor.

141 forskare från tolv länder har bidragit med studier, som täcker olika områden av klimatforskningen. Boken visar bland annat att det pågår en uppvärmning i området som troligtvis kommer att fortsätta.

Varmare och surare hav
Det är sannolikt att en del av denna uppvärmning beror på mänskliga faktorer. Förändringar kan hittills ses i faktorer som är kopplade till temperatur, till exempel vad det gäller snö och is.

– Förändringar i nederbörd och floders tillrinning är svårare att upptäcka men dessa bör bli märkbara i framtiden. Klimatförändringen kommer ge många olika effekter på land och vattnets ekosystem. Eftersom ekosystemen är utsatta för påverkan från många olika faktorer behövs fördjupande studier för att klargöra orsakssammanhangen och risker för samverkande negativa faktorer, säger Anders Omstedt, professor i oceanografi.

Framtidsberäkningar tyder på att våra kuster kommer att bli varmare, surare och syrefattigare vilket kommer utgöra ökade hot för de marina ekosystemen.

– Internationellt finns visserligen redan studier om klimatet genom FN:s klimatpanel, IPCC, men förståelsen för klimatförändringarna behöver fördjupas på regional nivå där också många andra förändringar pågår. Genom denna bok kompletteras kunskapen om klimatförändringar för Kattegatt och Östersjöländernas del med regional forskning, säger Anders Omstedt.

Regionala studier behövs
Detta är den andra boken som det fristående forskarnätverket BACC II (Second Baltex Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin) ger ut om det regionala klimatet i Kattegatt- Östersjöregionen. Det är en uppdatering av BACC I från 2008, men med flera helt nya studier och nya kapitel.

Boken belyser klimatförändringar sedan den senaste istiden för 12000 år sedan, men med ett fokus på de senaste 200 åren. Den innehåller även framtidsbedömningar, som tagits fram med regionala klimatmodeller, och beskriver hur klimatförändringarna kan påverka ekosystemen för mark, floder, sjöar och kusthav fram till 2100.

– Boken kommer att vara ett starkt stöd för forskare i frågor om atmosfär, land och hav i regionen. Den innehåller ett omfattande material som försöker ge en helhetsbild av klimatförändringarna i Östersjöregionen så att vi kan få perspektiv och bättre veta var vi står idag, säger Anders Omstedt.

Havsnivåhöjning och kusterosion
BACC II behandlar också havsnivåhöjning, kusterosion och effekterna på stadsområden. Ett antal nyskrivna kapitel behandlar möjliga orsaker till regionala klimatförändringar som samverkar med de globala effekterna av ökade växthusgaser.

Boken berör alla Kattegatt och Östersjöländers kuster. Den riktar sig i första hand till forskarsamhället och är tänkt att kunna användas i utbildningar och i forskningsansökningar. Genom nära samverkan med HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission) ligger nu BACC II resultaten också till grund för Östersjöländernas planering av kommande åtgärder.

– De forskare som medverkar i boken har deltagit utan finansiering och det finns ingen otillbörlig påverkan, boken har granskats av oberoende forskare och varje forskare är med av eget intresse. Det är ett material som till exempel kan användas i utbildningen på de marina och geovetenskapliga institutionerna på högskolor och universitet.

Du kan ladda ner boken här: http://www.springer.com/gp/book/9783319160054

Kontaktinformation
Anders Omstedt, professor vid institutionen för geovetenskaper, tel 031-786 2881, e-post anom@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera