Artikel från Umeå universitet
18 mars 2015

​Arbetsterapi främjar aktivitet och minskar samhällskostnader

Arbetsterapeutiska insatser som fokuserar på meningsfulla aktiviteter kan ge positiva hälsoeffekter för äldre personer och även minska samhällets kostnader för vård och omsorg. Det konstateras i en avhandling vid Umeå universitet.

Det konstaterar Magnus Zingmark i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 23 mars.

– Avhandlingen visar betydelsen av att äldre får möjlighet att delta i fokuserade diskussioner när det gäller aktivitet och hur man kan förbli aktiv trots åldersrelaterade aktivitetsbegränsningar. Avhandlingen visar även hur viktigt det är att äldre som söker hjälp från hemtjänst i sin vardag i första hand erbjuds insatser som stärker deras egen förmåga att klara av aktiviteter istället för att direkt beviljas hemtjänst, säger Magnus Zingmark, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

I avhandlingen redovisar Magnus Zingmark bland annat resultaten från en nyligen genomförd studie där äldre personer i Umeå erbjöds aktivitetsfokuserade insatser under ledning av arbetsterapeuter. Träffarna, som genomfördes i grupp eller enskilt, fokuserade på aktiviteters betydelse för den egna hälsan och hur deltagarna kunde hantera olika svårigheter som riskerade att begränsa deras möjligheter att vara aktiva.

Resultaten från studien visar att de arbetsterapeutiska insatserna gav positiva effekter när det gäller aktivitetsengagemang och självskattad hälsa i relation till en kontrollgrupp som inte fick aktivitetsfokuserade insatser. Studien gav även visst stöd för att insatserna minskade kostnaderna för hälso- och sjukvård i den grupp som fick aktivitetsfokuserade insatser.

En annan studie i avhandlingen visar att äldre personer som sökte hemtjänst för hjälp med dusch i stor omfattning kunde återerövra sin självständighet genom arbetsterapeutiska insatser. I den grupp där de äldre träffade en arbetsterapeut och fick möjligheten att träna upp sin förmåga eller att hitta nya sätt att hantera besvärliga duschmoment var en väsentligt högre andel av personerna oberoende av hemtjänst jämfört med den grupp som inte erhållit arbetsterapeutiska insatser. Det visade sig även att den arbetsterapeutiska insatsen har potential att ge långsiktigt positiva hälsoeffekter för individen och bidra till minskade kostnader för vård och omsorg.

Sammantaget visar avhandlingen att arbetsterapeutiska insatser kan stödja aktivitetsengagemang och oberoende av hemtjänst hos äldre, samtidigt som insatserna även tycks minska behovet av hälso- och sjukvård.

– Resultaten stärker vår uppfattning att de arbetsterapeutiska insatserna är kostnadseffektiva och har potential att bidra till en win-win situation för individen och samhället. Med den ökande andelen äldre i samhället är det viktigt att utveckla nya metoder som främjar äldres möjligheter att vara aktiva och på så sätt kunna påverka hälsa och välmående. För kommuner och landsting innebär den nya kunskapen att det finns anledning att erbjuda äldre personer som är i riskzonen för aktivitetsbegränsningar arbetsterapeutiska insatser, säger Magnus Zingmark.

Fakta om studierna
I de första studierna i avhandlingen ingick 177 personer som slumpmässigt lottades till 3 grupper där deltagarna deltog i olika aktivitetsfokuserade program eller en kontrollgrupp. Samtliga program fokuserade på betydelsen av vardagsaktiviteter för hälsa och välmående, samt hur olika hinder för att förbli aktiv kunde hanteras. Deltagarnas fritidsengagemang, förmåga att klara av vardagsaktiviteter, självskattad hälsa och deras hälso- och sjukvårdskontakter mättes vid studiens början, efter tre och 12 månader.

Två andra studier fokuserade på personer som sökte hjälp från hemtjänst för att duscha. Utvecklingen för äldre personer från två kommuner jämfördes; i den ena kommunen erbjöds deltagarna arbetsterapeutiska insatser i den andra kommunen beviljades hemtjänst. Deltagarnas förmåga att klara av duschaktiviteten, deras upplevda hälsa och beviljad hemtjänst mättes vid studiens början och efter 15 veckor. Den långsiktiga kostnadseffektiviteten uppskattades med hjälp av en teoretisk modell.

Om disputationen
Måndagen den 23 mars försvarar Magnus Zingmark, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln: Aktivitetsfokuserade och aktivitetsbaserade interventioner för äldre boende i ordinärt boende: Interventionseffekter i relation till aktivtetsengagemang och kostnadseffektivitet.(Eng titel: Occupation-focused and occupation-based interventions för community-dwelling older people).

Kontaktinformation
För mer information om avhandlingen, kontakta gärna: Magnus ZingmarkTelefon: 070-321 11 87 E-post: magnus.zingmark@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera