Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2015

Hur man uppfyller miljökrav vid renovering av äldreboende

Ett tvärvetenskapligt projekt med bas vid Linköpings universitet (LiU) ska försöka råda bot på hur miljökraven ska kunna uppfyllas. En stor del av fastigheterna där det finns äldreboenden är i behov av renovering. Många aktörer är inblandade, var och en med sina utgångspunkter och behov. Det gör att det i dagsläget är svårare att uppfylla olika miljökrav vid renovering jämfört med nybyggnation.

Allt fler i befolkningen blir allt äldre och behovet av äldreboenden ökar trots stora insatser för att äldre i det längsta ska kunna bo kvar hemma. En stor del av fastighetsbeståndet där dagens äldreboende finns är i behov av renovering.

– Att ta full hänsyn till internationella och nationella energi- och miljömål är svårare vid renovering än vid nybyggen. Det beror dels på de tekniska begränsningar man har i redan befintliga byggnader, dels på att det är många aktörer i olika roller, och som därmed har olika krav, som använder de redan befintliga byggnaderna, säger Patrik Rohdin, som forskar kring energisystem vid LiU.

Energimyndigheten har beviljat 75 procent av medlen för ett forskningsprojekt där man konkret ska försöka finna vägar till att göra avvägningar mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet när ett äldreboende i Linköping ska renoveras.

Projektledaren Kajsa Ellegård är professor vid Linköpings universitet:
– Den återstående finansieringen kommer från Riksbyggen och privatägda Hemsö, företag som bland annat förvaltar och utvecklar fastigheter där det offentliga är hyresgäster samt från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid LiU. Var och en av dessa står för en tredjedel av resterande finansiering.

Dessa parter deltar också, tillsammans med andra experter och forskarna, i referensgruppen kring projektet.

– Vi ser det som en stor förmån att kunna utveckla ny kunskap om den komplicerade samverkan vid renovering av äldreboende genom att utgå både från parternas kunskaper och praktiska erfarenheter och tidigare forskning, säger Kajsa Ellegård.

Riksbyggen äger fastigheten i Linköping som kommer att användas som pilotprojekt.

– Jag är mycket glad för att det här samarbetet nu kommit igång och att vi är med i något som påverkar samhällsutvecklingen i positiv riktning, säger Riksbyggens Roland Thérus som är drift- och förvaltningsansvarig för ett stort antal hyreslägenheter runt om i Sverige.

I och med att den mesta forskningen kring inomhusmiljö har haft kontor och operationssalar som utgångspunkt kommer även Hemsö att ha mycket att bidra med för att skapa ny kunskap.

– Vi äger över 100 äldreboenden och har genomfört en del uppmärksammade renoveringar, till exempel av ett demensboende i Härnösand, berättar Hemsös Fredrik Hermansson.

Kontaktinformation
Kajsa Ellegård, Professor, Linköpings universitet, 013-28 58 36, kajsa.ellegard@liu.se. Fredrik Hermansson, Projektchef, Hemsö Fastighets AB, 08-501 170 18, fredrik.hermansson@hemso.se. Roland Thérus, Drift- och förvaltningsansvarig, Riksbyggen Hem, 019-192406, roland.therus@riksbyggen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera