Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2015

Samarbete främjar inte innovationer

Det är inte samarbete mellan företag och andra aktörer som driver fram innovationer i företagen. Istället är det företagens egen forskning och att de är aktiva importörer av insatsfaktorer och maskiner med högt teknik- och kunskapsinnehåll samt att de exporterar en stor andel av sin produktion som är drivkraften.

Mycket av innovationspolitiken på såväl nationell som EU-nivå är inriktad på att främja samarbete mellan företag och leverantörer, kunder, konkurrenter, universitet och forskningsinstitut.

– Det är mot denna bakgrund mycket uppseendeväckande att vi i vår empiriska forskning finner mycket få belägg för att företagssamarbete med andra aktörer främjar innovationer, säger Charlie Karlsson, professor i industriell ekonomi vid BTH.

Charlie Karlsson hävdar att forskningsresultaten pekar i riktning mot att innovationspolitiken måste läggas om både på nationell och EU-nivå.

– Det offentliga bör inte söka främja innovationer genom stöd till olika mer eller mindre fantasifulla samarbetsprojekt. Våra resultat visar att innovationspolitiken bör fokusera på att främja att företagen bedriver intern forskning, att företagen är uthålliga i sin forskning, att det utbildas tillräcklig med rätt sorts av arbetskraft på universitet och högskolor samt att företagen är aktiva importörer och exportörer. Detta är faktorer som i synnerhet understödjer innovationsstrategier som innefattar produktinnovation, säger Charlie Karlsson.

Han har tillsammans med doktor Sam Tavassoli på BTH analyserat 15 olika innovationsstrategier med hjälp av data från EU:s ”Community Innovations Survey” för perioden 2002–2012 och bara funnit få, och i de flesta fall, svaga samband mellan samarbete och innovationer.

– Beträffande samarbete med universitet och högskolor finner vi inget samband med innovation och för samarbete med forskningsinstitut finner vi två samband och de är båda negativa. Samarbete främjar uppenbarligen inte innovationer, säger Charlie Karlsson.

Resultaten går stick i stäv med mycket av vad man kan läsa i den internationella vetenskapliga innovationslitteraturen. Där betonas starkt vikten av samarbete, inte minst med leverantörer och kunder, för innovationsverksamheten. Charlie Karlsson menar att en orsak till de motstridiga resultaten i studien kan vara att man i den internationella litteraturen i hög grad bygger sina slutsatser på fallstudier medan den här aktuella studien bygger på data från mer än 9 000 svenska företag.

Kontaktinformation
Charlie Karlsson via telefon 070-582 06 77 eller via e-post: charlie.karlsson@bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera