Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2015

Svensk salmonellakontroll fungerar

Sverige hade lägst förekomst av antikroppar mot salmonella när människor i 13 länder jämfördes i en dansk studie. Förekomsten av antikroppar visade sig ha ett tydligt samband med antalet salmonellasmittade värphöns, slaktkycklingar och grisar i respektive land.

Sverige har mycket få smittade djur och studien visar att i länder som har en etablerad salmonellakontroll, till exempel Sverige och Finland, så är risken för människor att smittas av salmonella låg. 

Kontrollen av salmonella i livsmedelskedjan, inklusive djurproduktionen har länge varit en prioriterad fråga i Sverige där syftet i första hand är att skydda människor mot smittan. Programmet är effektivt och förekomsten av salmonella i lantbrukets djur i Sverige, liksom i Norge och Finland, är mycket lågt jämfört med andra länder.

Mäter antikroppar
I en serie vetenskapliga artiklar från Statens Serum Institut i Danmark har man introducerat en ny metod för att mäta förekomsten av salmonellasmitta hos befolkningen. Metoden kallas ”seroincidens” och bygger på att man undersöker om det finns antikroppar mot salmonella i blodprover från människor. Finns detta så är det ett tecken på att individen har exponerats för salmonellabakterier.

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel presenteras undersökningar med denna metod som gjorts på blodprover från befolkningen i 13 olika EU-länder. Resultaten visar att den lägsta seroincidensen förekom i de nordiska länderna, och den var allra lägst i Sverige. Länder med höga nivåer var exempelvis Spanien, Polen, Rumänien och Frankrike. En mellangrupp utgjordes av Nederländerna, England, Österrike och Irland.

Svensk kontroll har effekt
För att utvärdera studien har man jämfört resultaten med andra källor. Man kunde då visa att seroincidensen i undersökta länder stämde väl överens med risken för svenskar att insjukna i salmonella i samband med besök i dessa länder. Mängden antikroppar överensstämde också väl med förekomsten av salmonella hos värphöns, slaktkyckling och gris i respektive land. Intressant nog fanns däremot inget samband alls mellan seroincidens och den officiella salmonellastatistiken för människor i de olika länderna.

– De nya data som redovisas i artikeln ger alltså klart besked att de svenska kontrollåtgärderna inom foderindustrin, animalieproduktionen och livsmedelsindustrin, som näringen i samarbete med myndigheterna ansvarar för, haft önskvärd effekt att skydda befolkningen mot salmonellasmitta, säger epidemiolog Elina Lahti, SVA.

FAKTA
Kontrollen av salmonella prioriterad fråga
(bakgrundsartikel)

Artikel om studien i Food Quality News: Salmonella infection risk estimated in EU countries

Mer om salmonella (SVA:s webb)

Kontaktinformation
Epidemiolog Elina Lahti, SVA, tel. 018-67 41 49, elina.lahti@sva.se, Kommunikationschef Linda Hallenberg, tel. 018-67 42 20

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera